Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Actualia contractspraktijk

Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2022

Trefwoorden Franchise, Non concurrentiebeding, Franchiseovereenkomst, Wet franchise, Artikel 7:920 Burgerlijk Wetboek
Auteurs Mr. J.H. Kolenbrander
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de in het jaar 2021 gepubliceerde jurisprudentie omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Daarbij wordt door de auteur aan de hand van thema’s aandacht besteed aan de ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de invloed van artikel 7:920 lid 2 Burgerlijk Wetboek (‘Wet franchise’) op de rechtspraak omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.H. Kolenbrander

  Mr. J.H. Kolenbrander is advocaat-partner bij HJF Advocaten en gespecialiseerd in franchising en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Jurisprudentie

Mag een advocaat (zijn cliënt laten) liegen?

RvD ’s-Hertogenbosch 6 december 2021, ECLI:NL:TADRSHE:2021:204

Trefwoorden tuchtrecht, fraude, personenschade
Auteurs Mr. P. Oskam
 • Samenvatting

   Twee verzekeraars dienen tuchtklachten in tegen de advocaat van een slachtoffer. Naar het oordeel van de Raad van Discipline heeft de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, omdat hij zich niet als advocaat heeft teruggetrokken nadat zijn cliënt leugenachtige verklaringen aan de verzekeraar had verstrekt. De advocaat heeft een verkeerde voorstelling van zaken aan de verzekeraar gegeven. De klacht wordt gegrond verklaard en aan de advocaat wordt de maatregel van berisping opgelegd.

 • Auteursinformatie

  Mr. P. Oskam

  Mr. P. Oskam is advocaat bij Kennedy Van der Laan Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Wat is de invloed van de coronapandemie op due diligence en contractuele afspraken bij mid-market M&A-transacties?

Trefwoorden M&A, Mid-market, Corona, Due dilligence, contractsbepalingen
Auteurs A. Beljaars en G. Güntekin
 • Samenvatting

   In dit artikel gaan de auteurs in op de invloed van de corona pandemie en de economische gevolgen ervan op het due diligence onderzoek en contractuele afspraken bij mid-market overnames. De corona pandemie heeft geleid tot een nieuwe dimensie voor juristen en een hernieuwde alertheid voor het verrichten van een due diligenceonderzoek en de te gebruiken contractuele bepalingen. Aan de hand van rechtspraak over de afgelopen twee jaar bekijken de auteurs de contractuele en wettelijke bepalingen die worden gebruikt. Ook doen zij tekstvoorstellen voor contractuele bepalingen die in dat verband in overnamecontracten kunnen worden gebruikt.

 • Auteursinformatie

  A. Beljaars

  Mr. A. (Annemarie) Beljaars is advocaat M&A (MKB) bij Rassers Advocaten te Breda.

  G. Güntekin

  Mr. G. (Günes) Güntekin is advocaat M&A (MKB) bij Rassers Advocaten te Breda.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

Pandhouder, ken uw grenzen

Trefwoorden D-Reizen, faillissement, separatisten, pandrecht, WHOA
Auteurs M.P.R. Sardjoe
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt ingegaan op de bijzondere positie van pandhouders ten opzichte van andere crediteuren (ook in faillissement) en mogelijke begrenzingen van die positie, bijvoorbeeld op grond van de Faillissementswet en de Wet homologatie onderhands akkoord. Daarnaast wordt een specifiek voorbeeld van een begrenzing besproken uit het vonnis in het D-Reizen-faillissement van 28 mei 2021, waarbij de rechtbank toetst of sprake is van misbruik van bevoegdheid door de pandhouder. Dit vonnis wordt eveneens besproken in het licht van andere rechtspraak over dit onderwerp, met als algemene conclusie dat de (separatisten)positie van pandhouders niet onbegrensd is.

 • Auteursinformatie

  M.P.R. Sardjoe

  Mr. M.P.R. (Monisha) Sardjoe is advocaat bij Greenberg Traurig LLP te Amsterdam.

Tijdschrift Boom Strafblad
Discussie, Nieuws en Analyse

Geef elke kwetsbare verdachte een advocaat bij het politieverhoor

Het recht op rechtsbijstand vanuit het perspectief van de kwetsbare verdachte

Trefwoorden Kwetsbare verdachte, Rechtsbijstand, afstand, Ratz, Rechtsbescherming
Auteurs Mr. J.R. (Jaantje) Kramer
 • Samenvatting

   Voor de kwetsbare aangehouden verdachte wordt van overheidswege een advocaat opgeroepen. Die verdachte kan pas afstand doen van het recht op rechtsbijstand na een advocaat te hebben gesproken. Dat is anders voor de kwetsbare niet-aangehouden verdachte. Die verdachte is zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van rechtsbijstand, en kan daarvan afstand doen zonder door een advocaat over de gevolgen te zijn ingelicht. Deze bijdrage analyseert dit verschil in rechtsbescherming en de gevolgen daarvan, en geeft aanbevelingen voor de praktijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.R. (Jaantje) Kramer

  Jaantje Kramer is advocaat bij Jebbink Soeteman advocaten.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Kroniek

Arbitragerecht

Trefwoorden burgerlijk procesrecht
Auteurs Margriet de Boer en Mirjam van de Hel-Koedoot
 • Auteursinformatie

  Margriet de Boer

  Mr. drs. M.H. de Boer is advocaat bij Ysquare te Amsterdam.

  Mirjam van de Hel-Koedoot

  Mr. M. van de Hel-Koedoot is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

De beursvennootschap van de toekomst

Trefwoorden ondernemingsrecht, duurzaamheid, ESG, stakeholders, kapitaalmarkt
Auteurs S.B. Garcia Nelen
 • Samenvatting

   De auteur beschrijft in dit artikel zijn visie op de toekomst van de beursvennootschap in de komende vijf jaar. Thema’s die daarbij in vogelvlucht worden bezien, zijn: (1) duurzaamheid en ESG-aspecten bij beursvennootschappen, (2) maatschappelijke belangen en de taakopdracht van bestuurders en commissarissen, (3) de invloed van stakeholders op de strategie, (4) de bredere toegang tot de kapitaalmarkt, (5) de harmonisering en digitalisering van transparantie en verantwoording, en (6) de convergentie tussen de bv en de nv. De hoop is dat deze ontwikkelingen bijdragen aan een rechtssysteem dat het duurzame succes van ondernemingen faciliteert, en daarmee aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 • Auteursinformatie

  S.B. Garcia Nelen

  Mr. dr. S.B. (Samuel) Garcia Nelen is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam en universitair docent aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

Biodiversiteit & business – een verkenning

Trefwoorden CSR, duurzaamheid, MVO, ESG, strategisch procederen
Auteurs J.E.S. Hamster
 • Samenvatting

   Dit artikel gaat in op de belangrijkste juridische aspecten inzake biodiversiteit. Rondom biodiversiteit groeit een indrukwekkende hoeveelheid soft law-regelingen en Europese wetgeving met concrete verplichtingen voor ondernemingen, terwijl belangengroeperingen het middel van strategisch procederen inzetten om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Tegen die achtergrond bespreekt dit artikel de belangrijkste internationale verdragen, soft law-standaarden en Europese wetgevingstrajecten. De auteur bespreekt ook het toenemende aantal strategische procedures over biodiversiteit tegen ondernemingen. Het artikel gaat tot slot in op de vraag wat ondernemingen en in het bijzonder hun legal departments kunnen doen rondom biodiversiteit.

 • Auteursinformatie

  J.E.S. Hamster

  Mr. J.E.S. (Jorian) Hamster is advocaat bij DLA Piper te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap

Via duurzame financiering naar een circulaire economie: de rol die banken kunnen spelen

Trefwoorden Taxonomieverordening, net zero, green loans, sustainability-linked loans, transitiefinanciering
Auteurs S. Schoute
 • Samenvatting

   Dit artikel bespreekt de belangrijke rol die (bank)financiering speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen die zijn gesteld in onder meer het Klimaatakkoord van Parijs en die grofweg samen te vatten zijn als het bereiken van een globale net zero-maatschappij tegen 2050. Er wordt ingegaan op het wettelijk duurzaamheidskader waarbinnen die financiering op dit moment plaatsvindt. De Taxonomieverordening bepaalt onder meer wanneer een economische activiteit ecologisch duurzaam is. Banken kunnen door het verstrekken van financiering en het delen van hun kennis en ervaring bedrijven, en daarmee de economie, helpen te verduurzamen. Dit artikel beschrijft de financieringsinstrumenten die banken momenteel op de internationale financieringsmarkt aanbieden aan bedrijven om deze duurzaamheidstransitie te maken. Om de globale net zero-maatschappij in 2050 te kunnen bereiken, is het nodig dat onze huidige lineaire economie verandert in een circulaire economie op mondiaal niveau. Deze bijdrage gaat in op de cruciale rol die banken spelen in deze transitie, en welke stappen door banken moeten worden gezet om deze transitie te bereiken.

 • Auteursinformatie

  S. Schoute

  Mr. S. (Sabine) Schoute is advocaat bij Greenberg Traurig te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De duiding van een vordering uit hoofde van de 403-verklaring

Trefwoorden 403-aansprakelijkheid, groepsregime, hoofdelijkheid, 403-maatschappij, concernaansprakelijkheid
Auteurs Mr. D.R.C. Smit
 • Samenvatting

   Op grond van een 403-verklaring kan een moedermaatschappij aansprakelijk zijn voor bepaalde schulden van haar groepsmaatschappij(en). Deze bijdrage analyseert aan de hand van jurisprudentie en literatuur de verschillende duidingen van de 403-vordering en beoordeelt hoe de 403-vordering naar huidig recht moet worden geduid.

 • Auteursinformatie

  Mr. D.R.C. Smit

  Mr. D.R.C. Smit is werkzaam als advocaat bij Houthoff te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Artikel

Access_openDe compliancemonitor als transactievoorwaarde: heeft de Nederlandse wetgever geleerd van de ervaringen in de Verenigde Staten?

Trefwoorden compliancemonitor, transactie, strafbaarheid van rechtspersonen, Verenigde Staten, evaluatie Wet OM-afdoening
Auteurs Mr. I.M. Braam, Mr. K.T. Bottse en Prof. mr. R.M.I. Lamp
 • Samenvatting

   Het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening introduceert de mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om bij een transactie als voorwaarde het naleven van aanwijzingen in het kader van gedragstoezicht gericht op compliancebeleid op te leggen. In de bijbehorende memorie van toelichting wordt verduidelijkt dat hierbij onder meer aan de aanstelling van een compliancemonitor kan worden gedacht. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre het conceptwetsvoorstel op dit punt aansluit bij internationale ontwikkelingen, specifiek de ervaringen die in de Verenigde Staten – een voorloper op dit gebied – met de compliancemonitor zijn opgedaan.

 • Auteursinformatie

  Mr. I.M. Braam

  Mr. I.M. Braam is werkzaam als advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam.

  Mr. K.T. Bottse

  Mr. K.T. Bottse is werkzaam als advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam.

  Prof. mr. R.M.I. Lamp

  Prof. mr. R.M.I. Lamp is werkzaam als advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

Bespreking van het proefschrift van mr. W.J.G. Maas

Trefwoorden procesrecht, bewijsvergaring, intellectuele eigendom, saisie-contrefaçon, Richtlijn 2004/48 (Handhavingsrichtlijn)
Auteurs Mr. L.E. Dijkman
 • Samenvatting

   Deze bijdrage bespreekt een recent proefschrift over het bewijsbeslag. Het proefschrift behandelt de achtergrond en met name de rechtspraak over het bewijsbeslag in groot detail en is daarmee een waardevol naslagwerk voor de praktijk. In deze bijdrage worden enkele kritische opmerkingen geplaatst bij de aanbevelingen die het proefschrift doet.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.E. Dijkman

  Mr. L.E. Dijkman is promovendus aan het European University Institute in Florence en advocaat bij Hoyng Rokh Monegier te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Samenlopende vorderingen tot schadevergoeding wegens een inbreuk op het Europees mededingingsrecht?

Tegelijk een bespreking van het proefschrift van mr. R. de Graaff

Trefwoorden private handhaving, kartelschade, toepasselijk recht, marktregel, samenloop
Auteurs Mr. drs. T.S. Hoyer
 • Samenvatting

   Een benadeelde van een inbreuk op het Europees mededingingsrecht heeft 27 mogelijke schadevorderingen tot zijn beschikking, één per lidstaat van de Europese Unie. In deze recensie beschouwt de auteur of het onderzoek van Ruben de Graaff naar de regels van samenloop in het Europese privaatrecht tot nieuwe inzichten kan leiden.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. T.S. Hoyer

  Mr. drs. T.S. Hoyer is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openEnkele goederenrechtelijke aspecten van octrooirechten

Bespreking van het proefschrift van mr. M.W.D. van der Burg

Trefwoorden levering, derdenwerking, openbare registers, Rijksoctrooiwet
Auteurs Mr. M.E.A. Möhring
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt het proefschrift van mr. M.W.D. van der Burg besproken. Hierbij wordt – aan de hand van het onderzoek van Van der Burg – onder meer kort ingegaan op de overdracht van het octrooi, het pandrecht op het octrooi en de licentie.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.E.A. Möhring

  Mr. M.E.A. Möhring is advocaat in de cassatiesectie van Pels Rijcken te Den Haag.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Waar een wil is, is een testament

Over de nietigverklaring van een testament in de praktijk

Trefwoorden wils(on)bekwaamheid, uiterste wilsbeschikking, nietig, artikel 3:34 BW
Auteurs Mr. J.Th.M. Diks en Mr. N.M.A. Deckers
 • Samenvatting

   Een testament is nietig als de testateur wilsonbekwaam was ten tijde van het testeren. Dit volgt uit artikel 3:34 BW. De auteurs behandelen de werking van dit artikel. Aan de hand van een casus wordt uiteengezet hoe een gerechtelijke procedure tot nietigverklaring van een testament in zijn werk gaat. Daarbij komen het medisch dossier, stukken en informatie van de notaris, het horen van getuigen en inschakelen van deskundigen aan de orde.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.Th.M. Diks

  Mr. J.Th.M. Diks is advocaat bij Advocaten Familie- & Erfrecht te Eindhoven en docent bij diverse opleidingsinstellingen.

  Mr. N.M.A. Deckers

  Mw. mr. N.M.A. Deckers is advocaat bij Advocaten Familie- & Erfrecht te Eindhoven.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Gedragsrechtelijke aandachtspunten voor de erfrechtadvocaat

Trefwoorden gedragsregels advocatuur, tuchtrecht, (financiële) integriteit, doelmatig optreden
Auteurs Prof. dr. D.J.B. de Wolff
 • Samenvatting

   In deze bijdrage staat het gedragsrecht voor de erfrechtadvocaat centraal. Ingegaan wordt onder meer op het risico van belangentegenstellingen in de erfrechtpraktijk, de omgang met derdengelden, typische honorariumperikelen, de noodzaak van doelmatig en tactvol optreden in de soms emotionele erfrechtelijke geschillen en het optreden van een advocaat in de rol van executeur of vereffenaar.

 • Auteursinformatie

  Prof. dr. D.J.B. de Wolff

  Mw. prof. dr. D.J.B. de Wolff is bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam en als adviseur arbeidsrecht verbonden aan Stadhouders Advocaten in Utrecht.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Access_openRenteverplichtingen tijdens de wettelijke vereffening

Trefwoorden rente, prejudiciële vragen, artikel 4:218 lid 5 BW, uitdelingslijst, fixatiebeginsel
Auteurs Mr. S.R. Baetens
 • Samenvatting

   Op 17 september 2021 beantwoordde de Hoge Raad de prejudiciële vraag of het faillissementsrechtelijke fixatiebeginsel van artikel 128 Fw via de weg van artikel 4:218 lid 5 BW tijdens de vereffening van een nalatenschap van toepassing is, ontkennend. De Hoge Raad gaat in zijn uitspraak ook in op de wijze waarop renteverplichtingen tijdens de vereffening een rol spelen. De beantwoording van de prejudiciële vragen laat echter nog de nodige onduidelijkheden bestaan. In dit artikel wordt een blik geworpen op een aantal in het oog springende onduidelijkheden en wordt een aantal suggesties gedaan over hoe de vereffenaar met renteverplichtingen tijdens de vereffening zou kunnen omgaan.

 • Auteursinformatie

  Mr. S.R. Baetens

  Mr. S.R. Baetens is advocaat bij SCG Advocaten te Eindhoven.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openAansprakelijkheid van advocaten en (andere) juridisch adviseurs: een update

Trefwoorden beroepsaansprakelijkheid, zorgplicht, onderhandelingen, aanbod en aanvaarding, waarschuwingsplicht
Auteurs Mr. L.A. Godwaldt en Mr. E.M. van Orsouw
 • Samenvatting

   Auteurs bespreken een arrest van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van een juridisch adviseur. Kernvraag was of de adviseur zijn cliënt had moeten waarschuwen voor de risico’s van het doen van een tegenvoorstel tijdens onderhandelingen. Het arrest leidt tot een aantal algemene opmerkingen over de zorgplicht van de juridisch adviseur/advocaat.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.A. Godwaldt

  Mr. L.A. Godwaldt is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

  Mr. E.M. van Orsouw

  Mr. E.M. van Orsouw is partner bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Artikel

Access_openDe hervorming van het bewijsrecht in België

Een spiegeling aan het huidige en toekomstige Nederlandse recht

Trefwoorden Burgerlijk Wetboek, bewijsmedewerking, geschrift, bewijslast, bewijsstandaard
Auteurs Wannes Vandenbussche
 • Samenvatting

   Op 4 april 2019 werd in België de eerste bouwsteen gelegd van een nieuw Burgerlijk Wetboek. Toen keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het federaal parlement de wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van Boek 8 ‘Bewijs’ in dat wetboek. De eerste grondige hervorming van het Belgische bewijsrecht sinds 1804 was daarmee een feit. Deze bijdrage schetst de vier hoofdlijnen die deze hervorming kenmerken: (1) het toegankelijk maken en codificeren van het geldende recht, (2) het bevestigen van het gereglementeerde bewijsstelsel, maar met de nodige versoepelingen, (3) het bewijsrecht aanpassen aan een moderne samenleving en (4) het verduidelijken van de regels inzake bewijslast en de bewijsstandaard. Tijdens de bespreking van deze hoofdlijnen wordt telkens ook aandacht besteed aan de gelijkenissen en verschillen met het Nederlandse bewijsrecht.

 • Auteursinformatie

  Wannes Vandenbussche

  Prof. dr. W. Vandenbussche is docent Burgerlijk Procesrecht aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent en advocaat bij de Balie van Brussel.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Artikel

De prejudiciële procedure presteert prima. Indrukken uit de eerste 100 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Trefwoorden rechtseenheid, rechtsontwikkeling, doorlooptijd, prejudiciële vragen
Auteurs Maartje Möhring en Sikke Kingma
 • Samenvatting

   In deze bijdrage worden de eerste indrukken van de prejudiciële praktijk besproken aan de hand van de vragen en uitspraken in de eerste honderd civiele prejudiciële vragen. Wat waren de bedoeling en de verwachting van de prejudiciële procedure, en lijkt dat in de eerste honderd zaken een beetje te zijn uitgekomen? Conclusie van de bijdrage is dat de verwachtingen lijken te zijn waargemaakt en dat de prejudiciële procedure een waardevolle uitbreiding is gebleken van ons rechtsvordelijke systeem.

 • Auteursinformatie

  Maartje Möhring

  Mr. M.E.A. Möhring is advocaat in de cassatiesectie van Pels Rijcken.

  Sikke Kingma

  Mr. drs. S.M. Kingma is cassatieadvocaat bij Pels Rijcken en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.