Multilaterale handelsfaciliteiten en dark pools

Artikel

Multilaterale handelsfaciliteiten en dark pools

Is MiFID na drie jaar al aan herziening toe?

Trefwoorden MiFID, MTF, multilaterale handelsfaciliteit, multilateraal handelsplatform
Auteurs
Bron
Open_access_icon_oaa
  • 1 Inleiding

   Inmiddels is de derde verjaardag van de Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten, beter bekend als MiFID gevierd.1xRichtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEG 2004, L145, p. 1). MiFID en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen2xRichtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEG 2006, L241, p. 26) en Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft (PbEG 2006, L241, p. 1). zijn op 1 november 2007 door middel van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten onderdeel geworden van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De MiFID strekt ertoe een meer efficiënte en geïntegreerde Europese markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten te creëren waarop belangen van beleggers adequaat worden beschermd. Om dit te bereiken heeft MiFID regelgeving geïntroduceerd om de concurrentieverhouding tussen handelsplatformen te verbeteren, met als gevolg dat vanaf november 2007 de secundaire markt3xMet de secundaire markt wordt de markt bedoeld waarop reeds uitgegeven financiële instrumenten worden verhandeld. aan een uitgebreid pakket van regelgeving is onderworpen. De impact van MiFID heeft tot de nodige ontwikkelingen geleid op de financiële markten. Onder andere heeft de multilaterale handelsfaciliteit (multilateral trading facility, hierna MTF) een vlucht genomen. Het Committee of European Securities Regulators (CESR),4xCESR is een onafhankelijk comité van Europese effectentoezichthouders, dat een rol beoogt te spelen voor Europese consumenten en andere marktdeelnemers door de coördinatie tussen effectentoezichthouders in de Europese Unie te verbeteren. CESR pleegt veelvuldig overleg met marktdeelnemers via schriftelijke consultaties en hoorzittingen om een consequente en passende dagelijkse implementatie van de EU-wetgeving in de lidstaten te waarborgen. dat een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van de uitvoeringsmaatregelen,5xZie noot 2. heeft de impact van MiFID op de secundaire markt onderzocht en in het kader van de herziening van MiFID een technisch advies aangeboden aan de Europese Commissie om het hoofd te bieden aan enkele onderwerpen in de regelgeving waar de markt kritiek op heeft geuit.6xCESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review and Responses to the European Commission Request for Additional Information dated 29 July 2010 – CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review – Equity Markets, CESR/10-802. De kritiek ziet onder andere op de handel die buiten de beurs plaatsvindt, de zogenoemde over the counter (OTC)-handel. De OTC-handel valt niet volledig binnen het bereik van MiFID.
   In dit artikel staat het handelsplatform MTF centraal en wordt aandacht besteed aan de concurrentieverhoging die dit type handelsplatform binnen drie jaar mogelijk teweeg heeft gebracht. In het kader hiervan zullen de meest in het oog springende verschillen met een gereglementeerde markt worden besproken. Daarnaast zal stil worden gestaan bij de mogelijkheid die er wellicht ligt voor de Europese Commissie om de concurrentie nog verder te verhogen door de ondoorzichtige handelsplatformen, ook wel dark pools genoemd, te onderwerpen aan regelgeving.

  • 2 Achtergrond

   Vóór de inwerkingtreding van MiFID werden op Europees niveau slechts de traditionele beurzen gereguleerd, zoals de Euronext Amsterdam Stock Exchange (Euronext) of de London Stock Exchange (LSE). Eind twintigste eeuw zijn er echter verschillende platformen ontstaan waar vraag en aanbod bijeen werden gebracht op een manier waardoor deze niet onder één noemer konden worden geplaatst met de traditionele beurs. Afhankelijk van nationale wetgeving werden deze platformen gereguleerd. Deze alternatieve handelsplatformen maakten gebruik van technologische ontwikkelingen, waardoor zowel particuliere als professionele beleggers de mogelijkheid geboden werd om bijvoorbeeld via internet buiten de traditionele handelsvloer om te handelen in financiële instrumenten die vaak genoteerd waren op een traditionele beurs. MiFID heeft deze alternatieve handelsplatformen voor het eerst in 2007 aan geharmoniseerde regelgeving onderworpen en heeft een regelgevend kader geschapen voor zowel gereglementeerde markten (de traditionele beurs) als MTF’s en platformen waarbij handel plaatsvindt op basis van systematische interne afhandeling7xSystematische interne afhandeling (systematische internalisatie) ziet op de handelswijze van een beleggingsonderneming die voor eigen rekening en buiten de gereglementeerde markt of een MTF om transacties van cliënten uitvoert. Ook deze handelwijze is op grond van MiFID aan bepaalde regels onderworpen, maar daar zal in dit artikel niet nader op in worden gegaan. (beide alternatieve platformen).

  • 3 Wat is een MTF?

   De Wet op het financieel toezicht definieert een MTF in artikel 1:1 Wft als een

   ‘door een beleggingsonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten, binnen dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels, samenbrengt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit overeenkomstig de geldende regels inzake de vergunningverlening en het doorlopend toezicht.’

   De verschillende elementen uit deze definitie zullen hierna worden besproken, waarbij aangesloten wordt bij de uitleg die de Europese Commissie heeft gegeven bij deze definitie.8xOverweging 6 MiFID, zie ook CESR Standards for Alternative Trading Systems (2002), p. 4-5, CESR/02-086b.
   Met een multilateraal systeem worden alle markten bedoeld die bestaan uit een geheel van regels en een systeem. Een MTF omvat een markt waarop verscheidene deelnemers optreden als elkaars tegenpartij, op basis van een systeem dat bestaat uit een geheel aan regels en een ‘technisch systeem’ dat koop- en verkoopintenties matcht. Het ‘technisch systeem’ is overigens optioneel en een MTF kan ook een markt omvatten die slechts op basis van een geheel aan regels deelnemers bij elkaar brengt. Het geheel aan regels dat ten grondslag dient te liggen aan een MTF bestaat uit regels die zien op het lidmaatschap, toelating van instrumenten tot de handel, handel tussen leden, meldingsverplichtingen en waar van toepassing transparantieverplichtingen. Uit het multilaterale element in de definitie van MTF blijkt dat de regelgeving die van toepassing is op MTF’s uitdrukkelijk niet van toepassing is op bilaterale systemen (systemen waarbij een handelsplatform voor eigen rekening transacties aangaat met een deelnemer, zoals bij systematische internalisatie).
   Het begrip koop- en verkoopintenties moet breed worden geïnterpreteerd en ziet zowel op orders, koersen en blijken van belangstelling. Het systeem moet bovendien bestaan uit regels, protocollen of interne werkingsprocedures waardoor intenties samenkomen en de interactie tussen de verschillende intenties mag door de bestaande regels, protocollen of werkingsprocedures, op geen enkele wijze worden beïnvloed; de niet-discretionaire regels.
   Van belang is voorts dat de overeenkomst die door middel van het systeem van de MTF tot stand wordt gebracht, is gebaseerd op het geheel aan regels van de MTF. Het systeem dat de MTF hanteert, dient daarnaast ook te voorzien in een systeem voor de afwikkeling (clearing en settlement) van transacties. MiFID stelt echter geen nadere regels voor deze clearing en settlement van transacties, behalve dat een MTF over faciliteiten moet beschikken die hierin voorzien. De MTF treedt als het ware als bemiddelaar op tussen de deelnemers op het platform. Een MTF dient passende en evenredige systemen, middelen en procedures te hanteren om de continuïteit en de regelmatigheid van de activiteiten te waarborgen.
   MTF’s komen in verschillende vormen voor. Zowel limit order matching books, electronic periodic auction systems’ als quote screens en bulletin boards (voor zover de executie ook daadwerkelijk plaatsvindt binnen het bulletin board) kunnen een multilateraal systeem vormen zoals bedoeld in de definitie van MTF.9xCESR Standards for Alternative Trading Systems, p. 5 en Annex B, CESR/02-086b. Met een ‘limit order matching book’ wordt bijvoorbeeld een systeem bedoeld waarbij als gevolg van een vergelijking van de vraagprijs en de aanbodprijs een ‘match’ tot stand komt en waar op objectieve wijze bepaald wordt of en welke limietorder voor uitvoering in aanmerking komt. Een ‘electronic auction system’ is een systeem door middel waarvan koersen op basis van een veiling tot stand komen. ‘Bulletin boards’ en ‘quote screens’ zijn systemen waar handelaren op basis van mededelingen over biedprijzen onderhandelen over de koop en verkoop van financiële instrumenten.
   In Nederland was tot voor kort alleen Alternext Amsterdam geregistreerd als MTF. Per april 2010 staat ook The Order Machine (TOM MTF) als zodanig geregistreerd. In Europa, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk is een groot aantal MTFs geregistreerd, hiervan zijn Chi-X, Turquoise en BATS-trading momenteel de grootste.
   Voor de afbakening van het regelgevend kader dat van toepassing is op MTF’s is het van belang om te zien hoe de houder van een MTF kwalificeert onder de Wet op het financieel toezicht. Het houden of exploiteren van een MTF wordt aangemerkt als een beleggingsactiviteit (art. 1:1 Wft). Dit brengt met zich mee dat de houder of exploitant wordt aangemerkt als een beleggingsonderneming (degene die een beleggingsdienst verleent of een beleggingsactiviteit verricht) en aldus een vergunning vereist.

  • 4 Regelgevend kader

   Op een MTF zijn de regels in de Wet op het financieel toezicht betreffende markttoegang (Deel 2 Wft), prudentieel toezicht (Deel 3 Wft) en gedragstoezicht (Deel 4 Wft) van toepassing. Niet alleen zijn de Wet op het financieel toezicht en de bijbehorende besluiten van belang, ook geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) interpretaties die gebaseerd zijn op de communicaties van CESR, die het regelgevend kader verder afbakenen.

   Vergunningplicht

   Op grond van artikel 2:96 Wft is het verboden om beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten, tenzij degene die dit doet over een toereikende vergunning beschikt. MTF’s worden veelal geëxploiteerd door beleggingsondernemingen. Ook een kredietinstelling kan beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten en daarmee een MTF exploiteren.
   Beleggingsondernemingen zijn onderworpen aan toezicht dat wordt uitgeoefend door zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB). De AFM is de bevoegde toezichthouder voor zover dit de toegang tot de markt (d.m.v. een vergunning), het doorlopend ofwel het gedragstoezicht betreft. DNB is verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht. Overigens dient een kredietinstelling die voornemens is een MTF te exploiteren dit te melden aan DNB en aan te tonen dat aan de extra vereisten zoals genoemd in artikel 2:13 Wft wordt voldaan, waarna een (aanvullende) vergunning kan worden verleend.
   De AFM zal de vergunning verlenen indien de aanvrager kan aantonen dat aan de vereisten zoals gesteld in artikel 2:99 Wft wordt voldaan. Het betreft hier vereisten die betrekking hebben op de regels omtrent (a) prudentieel toezicht, zoals onder andere minimumvereisten ten aanzien van het eigen vermogen en de aan te houden solvabiliteit en (b) gedragstoezicht, zoals onder andere de deskundigheid en betrouwbaarheid van de dagelijks beleidsbepalers, waarborgen ten aanzien van de integere bedrijfsvoering, voorkomen van belangenconflicten, bescherming van rechten van deelnemers, inrichting van de bedrijfsvoering en regels die gelden voor het handelsproces en de afhandeling van transacties.10xArt. 3:53, 3:57, 4:9, 4:10, 4:11, 4:83, 4:13, 4:14, 4:88 en 4:91a Wft.
   De Wet op het financieel toezicht bevat geen specifieke vrijstellingen van of uitzonderingen op de vergunningplicht voor het exploiteren van een MTF. Artikel 2:96 lid 2 Wft biedt slechts een mogelijkheid aan de AFM om ontheffing te verlenen van de vergunningplicht indien de aanvrager kan aantonen dat de belangen die de Delen 2 tot en met 4 van de Wet op het financieel toezicht beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. De wetgever heeft bij het opnemen van deze mogelijkheid willen voorkomen dat handelsplatformen uit een staat die geen lidstaat is en door de inwerkingtreding van MiFID als MTF zouden kwalificeren, actief kunnen blijven als exploitant van een MTF.11xKamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 104.

   Europees paspoort

   Indien een vergunning is verleend aan de houder van een MTF met zetel in een van de lidstaten, kan deze MTF gebruikmaken van het zogenoemde Europees paspoort. Dit houdt in dat indien bijvoorbeeld in Nederland een vergunning is verleend aan een beleggingsonderneming, deze vrij is om op het grondgebied van een andere lidstaat zijn beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten indien de notificatieprocedure is gevolgd.12xArt. 2:103a Wft. De notificatieprocedure houdt in dat de AFM de toezichthouder van de andere lidstaat informeert over het voornemen van de beleggingsonderneming om grensoverschrijdend een MTF te willen exploiteren. Welke toezichthouder vervolgens bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de beleggingsonderneming of aanvullende regels te stellen, is afhankelijk van de vraag of er door middel van vestiging van een bijkantoor grensoverschrijdende activiteiten worden verricht of dat er geen gebruik wordt gemaakt van een bijkantoor.13xZie nader: C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door de wet op het financieel toezicht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 605 e.v. En K.W.H. Broekhuizen en W.A.R. Rank, Het Europees paspoort voor beleggingsondernemingen, Onderneming en financieel toezicht, Serie Onderneming en Recht, deel 40, 2007, p. 255-271.
   Enkele belangrijke vereisten waar exploitanten van een MTF aan moeten voldoen, worden hierna toegelicht.

  • 5 Het systeem van niet-discretionaire regels en procedures

   Hiervoor werd al gerefereerd aan het systeem van een MTF dat gebaseerd moet zijn op niet-discretionaire regels, protocollen en werkingsprocedures. Wat houdt dit precies in? Artikel 4:91a Wft implementeert artikel 14 MiFID. Dit artikel stelt regels aan de exploitatie van een MTF en vereist dat een beleggingsonderneming die een MTF exploiteert transparante, niet-discretionaire regels en procedures vaststelt die een billijke en ordelijke handel garanderen.14xZie ook CESR Standards for Alternative Trading Systems (2002), p. 4-5, CESR/02-086b. Continuïteit van transparante prijsvorming en efficiënte uitvoering van orders staan hierbij centraal. De wetgever bedoelt met het begrip ‘niet-discretionaire regels’ dat de toepassing van de regels en procedures niet aan het eigen inzicht en de beslissing van de beleggingsonderneming die een MTF exploiteert wordt overgelaten, maar dat daar vooraf duidelijkheid over moet bestaan voor de deelnemers van het platform.15xKamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 162. Dit resulteert er in de praktijk in dat MTF’s vergelijkbaar met de regels die de Euronext Amsterdam Stock Market hanteert door middel van de Rule Books I en II, rule books opstellen en deze publiceren op de desbetreffende website; bijvoorbeeld Alternext’s Alternext – Non Regulated Market – Rules en de Chi-X trading Guides and Rules van Chi-X.
   De leden 2 tot en met 9 van artikel 4:91a Wft geven aan waar deze regels en procedures in ieder geval aan moeten voldoen. De wetgever acht het van groot belang dat de technische werking van de systemen het doel van deze regelgeving onderschrijft; kortweg het creëren van een efficiënte markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten waarop belangen van beleggers adequaat worden beschermd. Orders en transacties mogen daarom niet verloren kunnen gaan door systeemstoringen en als er systeemstoringen plaatsvinden, moet gewaarborgd zijn dat de orders en transacties na herstel van de storing weer op een adequate en eerlijke manier in het systeem worden gebracht (lid 2).
   Ten aanzien van toelatingscriteria voor deelnemers op het platform bestaan er verschillende regels. Allereerst dient een MTF van tevoren vast te stellen welke criteria gehanteerd worden aan de hand waarvan vastgesteld wordt welke instrumenten via de desbetreffende MTF kunnen worden verhandeld (lid 3). De criteria dienen bovendien transparant te zijn. Op een MTF kunnen financiële instrumenten worden verhandeld die daarnaast ook worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Daarnaast kunnen financiële instrumenten ook voor het eerst worden uitgegeven via een MTF, waardoor de MTF voor deze stukken als primaire markt kan gelden. Over het algemeen vinden op een MTF echter transacties plaats op de secundaire markt.

  • 6 Wie maken gebruik van een MTF?

   Een MTF dient objectieve criteria te hanteren ten aanzien van de toelating van een lid of deelnemer tot de MTF. De partijen die lid worden van een MTF of als deelnemer actief zijn op de MTF, met andere woorden de partijen die kunnen handelen op een MTF, zijn beleggingsondernemingen, kredietinstellingen (de bankbeleggingsondernemingen) en personen die (1) deskundig en betrouwbaar zijn, (2) over toereikende bekwaamheden en bevoegdheden voor de handel beschikken, (3) voor zover van toepassing, adequate organisatorische regelingen hebben getroffen, en (4) over voldoende financiële middelen beschikken voor de activiteit die zij als directe gebruiker van de MTF vervullen.16xArt. 4:91a lid 5 jo. 5:32c Wft. Met deze criteria wordt aansluiting gezocht bij de regels die van toepassing zijn op gereglementeerde markten. Dit betekent dat niet-professionele partijen niet rechtstreeks met de MTF in contact kunnen treden, maar dat het beleggingsondernemingen of kredietinstellingen zijn die opdracht geven om orders uit te laten voeren. Om als particulier te willen handelen via een MTF, zal contact moeten worden gezocht met een bank die dit wel kan net, zoals dat het geval is voor een particulier die wil handelen via een gereglementeerde markt.17xHet kan overigens door gebruik te maken van beleggingssites van banken die handel aanbieden via bepaalde gereglementeerde markten en MTF’s.

  • 7 Afwikkeling

   Clearing en settlement van transacties worden niet geregeld onder MiFID. Een MTF dient echter op grond van MiFID wel de nodige voorzieningen te treffen om een efficiënte afwikkeling van de op de MTF uitgevoerde transacties te bevorderen. Richtlijnen worden niet gegeven hoe dit concreet moet worden ingevuld. Alternext heeft in haar rule book bijvoorbeeld aangegeven dat de clearing verloopt volgens de regels van LCH Clearnet S.A. en dat settlement plaats zal vinden door de aangewezen settlement-organisatie door Euronext Amsterdam. TOM geeft op haar website bijvoorbeeld aan dat de settlement wordt gefaciliteerd door de European Multilateral Clearing Facility N.V. Op de afwikkeling van transacties wordt in dit artikel niet nader ingegaan.18xKamerstukken II 2008/09, 32 025, nr. 2, Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop en B.J.A. Zebregs, Wetsvoorstel Systeemtoezicht afwikkelondernemingen, Ondernemingsrecht 2010-5, p. 226-234. Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is momenteel voorzien in januari 2011.

  • 8 Transparantie voor en na de handel

   Een belangrijke pijler onder MiFID is het verbeteren van de transparantie in het kader van beleggersbescherming en het waarborgen van een goede werking van de effectenmarkt. Om dit te bereiken, zijn er regels geïntroduceerd die erop zien dat een beleggingsonderneming die een MTF exploiteert de actuele bied- en laatprijzen19xDe biedprijs is de prijs waarop een belegger die een instrument wil kopen het instrument te koop vraagt en de laatprijs is de prijs waarvoor een instrument te koop wordt aangeboden. en ook de diepte van de markt openbaar maakt. Op deze manier wordt uit oogpunt van eerlijke concurrentie voor de handel de mogelijkheid geboden om prijzen te vergelijken (art. 4:91c Wft). Met het openbaar maken van de ‘diepte van de markt’ bedoelt de wetgever dat inzicht gegeven moet worden in de hoeveelheid gevraagde en aangeboden aandelen met de bijbehorende prijzen.20xKamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 175. Deze verplichting ziet alleen op een openbaarmakingsverplichting ten aanzien van tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten aandelen, bovendien zondert de Wet op het financieel toezicht ook deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling uit van deze verplichting. Artikel 4:91c lid 2 Wft geeft aan dat de informatie tegen redelijke commerciële voorwaarden en tijdens de voor de MTF normale handelstijden doorlopend beschikbaar moet zijn voor het publiek. De AFM komt de mogelijkheid toe om ontheffing te verlenen aan een beleggingsonderneming die kan aantonen dat deze reeds voldoet aan de artikelen 18 tot en met 20 van de Uitvoeringsverordening MiFID. Zo is bijvoorbeeld in artikel 4:90d lid 3 een mogelijkheid voor de AFM opgenomen om een ontheffing te verlenen tot de openbaarmaking van een limietorder. De wetgever heeft als reden voor deze ontheffingsmogelijkheid aangegeven dat dit noodzakelijk is om het geval te voorkomen waarin een order een zo aanzienlijke omvang heeft in verhouding tot de normale marktomvang van een order, dat door de bekendmaking van die order niet alleen de uitvoerbaarheid van die order in gevaar komt, maar ook de hele handel op de markt voor die specifieke financiële instrumenten onder druk komt te staan of zelfs onmogelijk wordt.21xKamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 154. CESR heeft ten aanzien van deze pre-trade transparency waivers (zoals zij in de praktijk beter bekend staand) een aantal aanbevelingen gepubliceerd om fragmentatie van de openbaargemaakte informatie te voorkomen.22xCESR Waivers from Pre-trade Transparency Obligations under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), CESR/09-324.
   Ook stelt de Wet op het financieel toezicht regels aan de transparantie na de handel (art. 4:91d Wft). Dit houdt in dat de prijs, omvang en het tijdstip van de via de systemen van de MTF uitgevoerde transacties in aandelen die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt openbaar moeten worden gemaakt, zodat ook achteraf kan worden geverifieerd onder welke voorwaarden een transactie is uitgevoerd. Ook ten aanzien van de transparantie na de handel zijn deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling uitgezonderd van deze verplichting. Artikel 4:91d lid 2 en 3 Wft geven aan dat de informatie tegen redelijke commerciële voorwaarden en in tegenstelling tot artikel 4:91d Wft binnen een tijdspanne die real time zo dicht mogelijk benadert, openbaar moet worden gemaakt, tenzij de informatie volgens de systemen van de gereglementeerde markt openbaar wordt gemaakt. Naast pre-trade transparency waivers is het ook mogelijk om gebruik te maken van verschillende post-trade transparency waivers, welke ertoe leiden dat een beleggingsonderneming ontheven wordt van de verplichting om de relevante informatie na de handel openbaar te maken.
   Voor de uitwerking van vorenstaande transparantieverplichtingen zij verwezen naar de artikelen 17, 27, 29, 30 en 32 Uitvoeringsverordering MiFID. Artikel 29 Uitvoeringsverordening MiFID bepaalt bijvoorbeeld dat informatie na de handel in ieder geval binnen drie minuten na de transactie openbaar moet worden gemaakt.23xCESR heeft in haar Technische advies (zie noot 6) aan de Europese Commissie in het kader van de herziening van MiFID de aanbeveling gedaan om de drie minuten te verminderen naar één minuut.

   Trend

   Bij het opstellen van de pre- en post-trade transparency waivers bleek er grote behoefte te zijn aan het gebruikmaken van deze ontheffingsmogelijkheden. Het resultaat hiervan is dat er transacties plaatsvinden waarbij het niet zichtbaar is voor marktpartijen onder welke voorwaarden en voor welke prijs de transactie heeft plaatsgevonden. In de praktijk wordt dit aangeduid met de term dark pool, ofwel het zwarte gat waar de desbetreffende transacties zich in afspelen, waardoor het niet zichtbaar is voor derden onder welke voorwaarden dit geschiedt.
   Het is uiteraard maar de vraag of het feit dat er een grote dark pool-markt actief is, wel in lijn is met het doel dat de Europese wetgever zich voor ogen heeft gesteld bij het opstellen van MiFID. Zie nader paragraaf 10.

  • 9 Wat maakt een MTF anders dan een gereglementeerde markt?

   Een MTF vertoont een groot aantal gelijkenissen met een gereglementeerde markt. Interessant is dan om te bezien wat een MTF nu concreet anders maakt dan een gereglementeerde markt. De definities van gereglementeerde markt en MTF geven al aan dat er geen grote verschillen bestaan tussen deze twee typen handelsplatformen, de beide platformen vertegenwoordigen immers dezelfde georganiseerde (multilaterale) handelsfaciliteit.24xOverweging 6, Richtlijn 2004/39/EG. Het verschil tussen beide platformen blijkt evenwel uit de definities.
   Gereglementeerde markt is gedefinieerd als een

   ‘multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten – binnen dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels – samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit met betrekking tot financiële instrumenten die volgens de regels en de systemen van die markt tot de handel zijn toegelaten, en dat regelmatig en overeenkomstig de geldende regels van de vergunningverlening en het doorlopende toezicht werkt’.

   Het element ‘met betrekking tot financiële instrumenten die volgens de regels en systemen van de markt tot de handel zijn toegelaten’ illustreert het verschil, dat ten aanzien van de financiële instrumenten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld als het ware een kwaliteitscontrole of kwaliteitskeur toekomt.25xZie nader: C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door de wet op het financieel toezicht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 110 en F.F. Nagelkerke en E.J.H. Vis Osendarp, Handelsplatformen, in: D. Busch en C.M. Grundmann-van de Krol (red.), Handboek Beleggingsondernemingen, Serie Onderneming en Recht, deel 51, Deventer: Kluwer 2009, p. 919. Dit zou dan betekenen dat een gereglementeerde markt strengere eisen stelt aan de instrumenten die worden toegelaten dan een MTF doet en dat zal ook de oorzaak zijn van het feit dat uitgevende instellingen die hun financiële instrumenten willen doen toelaten tot een gereglementeerde markt aan meer regels zijn onderworpen dan wanneer gekozen wordt voor een toelating tot een MTF. Met name dit element zal de concurrentieverhoudingen hebben verbeterd. Het is immers niet vreemd te vinden dat de hoeveelheid regels waaraan voldaan moet worden een zwaarwegende factor is voor een instelling die overweegt om effecten uit te geven op een gereglementeerde markt of op een MTF.
   Een aantal verschillen is al eerder in dit artikel aan bod gekomen. Zo is al behandeld dat het exploiteren van een MTF aangemerkt wordt als het verrichten van een beleggingsactiviteit, waardoor regels ten aanzien van beleggingsondernemingen van toepassing zijn. Een bijkomend (en bovendien groot) verschil tussen de twee platformen is dat de vereisten voor het verkrijgen van een vergunning om als beleggingsonderneming actief te zijn beperkter zijn dan de vereisten die gelden voor de verkrijging van een beurserkenning.26xVergelijk art. 2:96 e.v. Wft en art. 5:26 e.v. Wft. Het regelgevend kader dat van toepassing is op een gereglementeerde mark is ondergebracht in Deel 5 van de Wet op het financieel toezicht dat het gedragstoezicht op de financiële markten beslaat in plaats van de Delen 3 en 4 Wft die van toepassing zijn op een MTF. Onder meer betekent het verschil in toepasselijke regelgeving dat een MTF gebruik kan maken van een Europees paspoort en een gereglementeerde markt niet.
   Ten aanzien van de bescherming van beleggers bestaan er ook enkele verschillen.27xA.P.H. Klein en C.W.M. Lieverse, Handelsplatformen onder MiFID: gereguleerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten, Tijdschrift voor Financieel Recht, 2008, nr. 1-2, p. 23-31. Allereerst is de prospectusverplichting niet voor beide platformen hetzelfde. Op grond van artikel 5:2 Wft is het verboden om effecten aan te bieden aan het publiek of effecten te doen toelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, tenzij een prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Het element aanbieden aan het publiek is hier relevant. In beginsel impliceert dit een prospectusplicht. Artikel 54 Vrijstellingsregeling Wft voorziet echter in een vrijstelling van deze verplichting voor zover de aanbieding van effecten aan het publiek uitsluitend plaatsvindt in het kader van een verhandeling van effecten via een MTF. Een tweede verschil betreft dat de verplichtingen die voortvloeien uit de Transparantierichtlijn28xRichtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (Pb EU L 142). en de Overnamerichtlijn29xRichtlijn 2004/109/EG inzake transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390). waar uitgevende instellingen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt rekening mee moeten houden, niet van toepassing zijn op instellingen die slechts genoteerd zijn op een MTF. De regels voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen, zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3 Wft zijn bijvoorbeeld beperkt tot uitgevende instellingen waarvan aandelen zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt. Dit geldt ook voor de transactierapportageverplichtingen die op grond van artikel 4:90e Wft gelden voor beleggingsondernemingen.30xZie art. 4:90e lid 8 dat de mogelijkheid open laat om het in de toekomst mogelijk te maken dat de verplichting wordt uitgebreid tot financiële instrumenten die niet tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Zie ook Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 28 en 161. Ten aanzien van de regels ter voorkoming van marktmisbruik heeft de wetgever echter een verschil willen wegnemen tussen gereglementeerde markten en MTF’s door deze regels van toepassing te laten zijn op financiële instrumenten die tot de handel op zowel gereglementeerde markten als op MTF’s zijn toegelaten.31xZie nader F.F. Nagelkerke en E.J.H. Vis-Osendarp, Handelsplatformen,– in: D. Busch en C.M. Grundmann-van de Krol (red.), Handboek Beleggingsondernemingen, Serie Onderneming en Recht, deel 51, Deventer: Kluwer 2009, p. 957.
   Ondanks dat er nog juridische verschillen zijn die in dit artikel verder onbesproken blijven, wordt in de praktijk zichtbaar dat er ook praktische verschillen zijn die ertoe leiden dat MTF’s aan populariteit winnen ten opzichte van gereglementeerde markten. Uiteindelijk komt het er namelijk op neer dat een gereglementeerde markt aan meer regels is gebonden dan een MTF, wat tot hogere kosten (die bovendien alleen maar toenemen) leidt voor de marktexploitant en degene die daar zijn effecten op verhandelt.32xZie o.a. C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door de wet op het financieel toezicht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2010, p. 111. Verder ontwikkelende technologie maakt het mogelijk om MTF’s op een efficiënte en relatief ‘goedkope’ manier vraag een aanbod samen te laten komen.
   Uit diverse rapportages en nieuwsberichten blijkt ook dat MTF’s de afgelopen drie jaar aan populariteit hebben gewonnen.33xZie o.a. CESR Technical Advice (noot 6), CESR Impact on equity secondary markets functioning van 10 juni 2009 CESR/09-355, publicatie van de Europese Commissie van 4 november 2008: Emerging trends in the European equity market, Internal Markets and Services DG, D(2008). Zie ook het artikel in het Financieele Dagblad van 10 februari 2010, NYSE voelt druk concurrentie, en het artikel in het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Belegger loopt meer risico. De centrale vraag rest dan of deze verschuiving het effect is dat MiFID heeft beoogd. De mogelijkheden die dark pools bieden, zijn voor de beantwoording van deze vraag relevant.

  • 10 De dark pool

   Een dark pool is niet een van de handelsplatformen die gereguleerd wordt door MiFID. Met de term dark pool wordt het onderdeel van de handel bedoeld dat buiten het orderboek van de handelsplatformen plaatsvindt. Dit betekent dat er met betrekking tot de handel slechts bepaalde gegevens bekend worden gemaakt over de order die wordt ingelegd, waar slechts institutionele beleggers op kunnen reageren. Pas nadat de transactie heeft plaatsgevonden, wordt gecommuniceerd tegen welke prijs de transactie heeft plaatsgevonden. Deze vorm van handelen is niet nieuw, maar heeft een enorme vlucht genomen door de technologie die deze manier van handelen toegankelijk heeft gemaakt en het mogelijk maakt om op een efficiënte wijze in te spelen op het aanbod op een dark pool. Handel door middel van dark pools komt kortweg in de volgende vormen voor. Er zijn dark pools die geëxploiteerd worden door brokers, waarbij banken (in hoedanigheid van broker) orders tegen elkaar wegstrepen. Deze worden ook wel crossing networks genoemd. Het gaat hier om niet-gereguleerde activiteiten, waarbij er in het geheel geen transparantieverplichtingen gelden voor de handel. Daarnaast zijn er dark pools die geëxploiteerd worden in de vorm van een MTF, waarbij er gebruikgemaakt kan worden van ontheffingen van de transparantieregels, de zogenoemde pre-trade transparency waivers, waaraan eerder in dit artikel is gerefereerd. De MTF’s maken voor de handel via de dark pools met name gebruik van de ontheffing voor transacties van aanzienlijke omvang.34xDe ontheffing die gebaseerd is op art. 20 MiFID Uitvoeringsverordening. Zie CESR Technical Advice (noot 6) p. 7. Institutionele beleggers kunnen op deze manier grote hoeveelheden financiële instrumenten in een keer verhandelen zonder dat dit direct een schommeling in de prijs van het desbetreffende instrument op de gereguleerde platformen teweegbrengt. Dark pool trading door middel van een MTF is nog wel onderworpen aan de overige regelgeving die van toepassing is op een MTF. Een voorbeeld van een crossing network is Crossfinder, een dienst die door de Advanced Execution Services van Credit Suisse wordt aangeboden.35xZie nader <www.credit-suisse.com>. Turquoise exploiteert als MTF ook de Turquoise Dark Pool.36xZie nader <www.tradeturquoise.com>. Overigens kan een gereglementeerde markt ook een dark pool exploiteren en gebruikmaken van de ontheffingsmogelijkheid ten aanzien van de verplichte informatie voor de handel.
   Waarom maken handelaren gebruik van dark pools? Uit het onderzoek blijkt dat handelaren voordelen zien in het gebruik van dark pools, omdat daarmee onder andere het weglekken van informatie wordt voorkomen, de kosten van transacties beperkt blijven (indien informatie wordt gelekt, kan dit direct een gevolg hebben voor de kosten van beoogde transacties), grote pakketten financiële instrumenten die moeilijk te verhandelen zouden zijn op een transparante markt gemakkelijk verhandeld kunnen worden, de order gecontroleerd kan worden door de handelaar en omdat er voordeel behaald kan worden van mogelijke prijsverbeteringen die door de dark pool tot stand komen.37xTechnical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, Issues Raised by Dark Liquidity, Consultation Report, October 2010, CR05/10. p. 10-11.
   Het publiek heeft geen toegang tot de dark pool-markt en wordt pas achteraf op de hoogte gebracht van de transacties die hebben plaatsgevonden. In de media wordt aandacht gevraagd voor het gevaar, dat de afwezigheid van transparantie door de handel op dark pools negatieve gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld de negatieve gevolgen voor beleggers die via tussenkomst van een broker (i.e. de crossing network-variant) niet de bescherming genieten van een gereguleerd handelsplatform.38xZie o.a. de artikelen in het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Belegger loopt meer risico, en Euronext slaat alarm over toename buitenbeurshandel. Het artikel in het Financieele Dagblad van 20 juli 2010, Flitshandel ongemoeid, artikel in Financial News van 27 mei 2010, Brokers, face pressure over dark pool data. Het principe van best-execution,39xMet het principe van best-execution (optimale uitvoering) wordt heel in het kort de verplichting bedoeld die rust op beleggingsondernemingen om orders die voor rekening van een belegger worden uitgevoerd op de best mogelijke wijze uit te voeren, waarbij de beleggingsonderneming alle redelijke maatregelen dient te treffen die leiden tot het best mogelijke resultaat voor de belegger. De regels die hier op toezien, zien o.a op de prijs en de kosten, de tijd waarin een order wordt uitgevoerd, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. Zie art. 4:90a e.v. Wft. dat ter bescherming van de belegger door gereguleerde handelsplatformen zoals de MTF en de gereglementeerde markt moet worden toegepast, zou door deze vorm van handelen niet zonder meer nageleefd kunnen worden door de broker. Hiertegenover staat dat banken zich uitlaten over de positieve werking die dark pools hebben, namelijk het brengen van meer liquiditeit op de financiële markten.

  • 11 Doelstelling ‘concurrentie tussen handelsplatformen’ gehaald en gewenste effect gehad?

   Het is wellicht wat vroeg om te oordelen of de doelstelling van MiFID na drie jaar al is gehaald. Vandaar dat ik mij beperk tot een (voorzichtige) tussenstand. Zonder meer is de opzet van MiFID een voorbode voor concurrentie. Nadat voorheen gereglementeerde markten een monopolie hadden voor de markt waarop orders worden uitgevoerd, is het monopolie doorbroken door de mogelijkheid om andere handelsplatformen toe te laten tot de markt waarop financiële instrumenten worden verhandeld. Het resultaat van het regelgevend kader is dat een MTF de mogelijkheid heeft om beleggers een groter aanbod aan financiële instrumenten te bieden naast dezelfde instrumenten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt, dat de wereldwijde handel in financiële instrumenten gemakkelijk te bereiken is en dat met name de transactiekosten lager zijn dan op een gereglementeerde markt. Ook is gebleken dat er behoefte is aan een duidelijker verschil tussen de toezichtskaders die van toepassing zijn op gereglementeerde markten en MTF’s. Ondanks dat de ontwikkelingen als gevolg van MiFID de concurrentie hebben verbeterd, roepen deze ontwikkelingen de nodige vragen op.
   Deze vragen richten zich in het bijzonder, zoals reeds aangegeven, op de handel buiten de gereguleerde beurzen daar waar deze aan het zicht van deelnemers onttrokken wordt. Gebleken is dat ongeveer 30 tot 40% van de handel in financiële instrumenten plaatsvindt buiten deze beurzen.40xZie FESE Position on Dark Pools and Broker Crossing Networks van 12 februari 2010 en de verwijzing naar TABB Group paper, Trading in the Dark in Europe: Choice and Complexity on the Cusp of Change’. Zie ook het artikel in Het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Euronext slaat alarm over toename buitenbeurshandel. Dit betekent dat ‘slechts’ 60 tot 70% van de handel loopt via de gereguleerde handelsplatformen. De vraag is of dit strookt met het doel van MiFID om een meer efficiënte en geïntegreerde Europese markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten te creëren, waarbij beleggers in voldoende mate worden beschermd. Het zal niemand verbazen dat de buitenbeurshandel beperktere bescherming biedt aan de uiteindelijke belegger, simpelweg omdat deze niet onder toezicht staan. De toezichthouder heeft daardoor bijvoorbeeld geen grip op situaties die grote prijsschommelingen in bepaalde instrumenten veroorzaken, waar de gereguleerde handelsplatformen bovendien door worden geraakt.
   Hierna wordt nog kort ingegaan op de discussie die speelt ten aanzien (1) het verschil tussen gereglementeerde markten en MTFs en (2) de vragen met betrekking tot dark pools, beide naar aanleiding van het advies dat CESR heeft gepresenteerd aan de Europese Commissie naar aanleiding van haar verschillende marktonderzoeken.41xO.a. Consultation Paper on the equity markets published in April 2010 as part of the MiFID review met referentie: CESR/10-394 en CESRs Call for Evidence on micro-structural issues published in April met referentie: CESR/10 -142.

   Aanbeveling ten aanzien van het onderscheid gereglementeerde markten en MTF’s

   Uit het marktonderzoek van CESR is gebleken dat houders van gereglementeerde markten van mening zijn dat zij geconfronteerd worden met een ongelijk speelveld ten aanzien van MTF’s. Waar gereglementeerde markten en MTF’s voor een groot deel op vergelijkbare wijze gereguleerd worden, zijn de vereisten ten aanzien van gereglementeerde markten strenger (bijvoorbeeld ten aanzien van de kapitaaleisen waaraan platformen moeten voldoen) en bovendien zeer kostbaar in vergelijking met de kosten die van toepassing zijn op MTF’s. Daarnaast worden gereglementeerde markten beperkt ten aanzien van de financiële instrumenten die zij mogen verhandelen. Zo kunnen aandelen die op een andere gereguleerde markt zijn toegelaten pas achttien maanden na initiële uitgifte op die andere gereglementeerde markt worden verhandeld, indien gebruikgemaakt wil worden van de vrijstelling van de prospectusplicht zoals opgenomen in artikel 5:4 Wft. Het meest in het oog springende verschil dat voor gereglementeerde markten een ongelijk speelveld lijkt te creëren, lijkt de ruime interpretatie te zijn die de toezichthouder kan geven aan het evenredigheidsvereiste ten aanzien van de organisatorische inrichting, waarmee de continuïteit en de regelmatigheid van het verrichten van werkzaamheden wordt gewaarborgd.
   CESR doet de aanbeveling dat MTF’s:

   • regelingen moeten hebben getroffen voor het duidelijk onderkennen en aanpakken van potentiële negatieve gevolgen voor de exploitatie van de MTF of haar deelnemers van elk conflict tussen de belangen van de MTF, de eigenaren of de exploitant ervan en de goede werking van de MTF, in het bijzonder wanneer dergelijke belangenconflicten afbreuk kunnen doen aan de vervulling van enigerlei taken die door de autoriteit aan de MTF zijn gedelegeerd;

   • adequaat toegerust moet zijn voor het beheer van de risico’s waaraan zij blootgesteld is, in passende regelingen en systemen moet voorzien om alle risico’s van betekenis voor de exploitatie te onderkennen, en doeltreffende maatregelen moet treffen om deze risico’s te beperken;

   • regelingen moet hebben getroffen voor een gezond beheer van de technische werking van het systeem en onder meer doeltreffende voorzorgsmaatregelen moet hebben genomen om met systeemstoringen verband houdende risico’s te ondervangen.

   Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de vereisten die op grond van art. 39 MiFID gelden voor gereglementeerde markten. De Wet op het financieel toezicht voorziet reeds in het vereiste ten aanzien van het ondervangen van systeemstoringen.

   Aanbeveling dark pools en pre-trade transparency

   In Nederland heeft met name Euronext zich uitgelaten over het niet toereikende regelgevend kader ten aanzien van de handel die zich afspeelt door middel van dark pools.42xZie onder andere de artikelen in het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Belegger loopt meer risico en Euronext slaat alarm over toename buitenbeurshandel. Tevens zijn er ook Kamervragen gesteld. Hierin werd kortweg gevraagd hoe het fenomeen dark pools binnen het huidige regelgevend kader past. De minister verwees in zijn antwoord naar het kader dat MiFID MTF’s biedt die dark pools exploiteren. Ook werd verwezen naar het onderzoek van CESR ten aanzien van de vraag of crossing networks gereguleerd zouden moeten worden en of de pre-trade transparency waivers voor MTF’s afdoende zijn.43xBrief van 18 december 2009 betreffende vragen van het Kamerlid Irrgang over dark pools met kenmerk FM/2009/2752 U.
   Een volledige analyse van het technisch advies van CESR voert hier te ver. Gesteld kan worden dat de mogelijkheid om pre-trade transparency waivers te hanteren de handel op dark pools faciliteert. Ondanks dat uit het onderzoek van CESR blijkt dat meer dan 90% van de handel op gereguleerde markten transparant is voor de handel, beveelt CESR aan om de regelgeving dienaangaande te behouden, indien ontheffingen onder bepaalde voorwaarden blijven worden toegestaan. Ook bleek dat de toepassing van de ontheffingen voor de nodige onduidelijkheid heeft gezorgd. Om deze reden doet CESR de aanbeveling om de toepasselijkheid van de mogelijkheid tot ontheffing te veranderen van de principle based approach, zoals deze op basis van de Uitvoeringsverordening MiFID momenteel geschiedt, maar een rule based approach om tot een helder beleid te komen. Ten aanzien van de ontheffingsmogelijkheid voor transacties van aanzienlijke omvang heeft CESR uiteenlopende feedback ontvangen. Dit ziet op de vraag of de drempels doeltreffend zijn die gehanteerd worden, wanneer een transactie in aanmerking komt voor deze ‘aanzienlijke omvang-ontheffing’. De kritiek ziet er onder andere op dat de huidige ontheffing de deelnemers zou stimuleren om transacties buiten gereglementeerde markten of MTF’s uit te voeren. CESR is echter van mening dat zij op dit moment nog geen concrete aanbeveling kan doen en er meer onderzoek nodig is om dit te kunnen beoordelen.
   Tevens heeft de technische commissie van de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) recent een aantal uitgangspunten ter consultatie openbaar gemaakt die ertoe dienen om tot een kader te komen waarbinnen de zorgen die er op het gebied van toezichtwetgeving zijn ten aanzien van dark liquidity44xMet dark liquidity wordt verwezen naar de liquiditeit die zich buiten het orderboek van de handelsplatformen bevindt. aan te pakken.45xTechnical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, Issues Raised by Dark Liquidity, Consultation Report, October 2010, CR05/10. Deze consultatie komt voort uit een onderzoek dat de commissie het afgelopen jaar heeft gedaan naar de handel door middel van dark pools. Ook een bespreking van deze consultatie voert te ver, een enkel punt zal hier voor de volledigheid worden belicht.
   De uitgangspunten zien allemaal op het verbeteren van transparantie ten aanzien van de handel die plaatsvindt via dark pools. Hierbij gaat IOSCO iets verder dan CESR door in totaal zes uitgangspunten voor te stellen die met name toezichthouders in acht dienen te nemen bij het opstellen van regelgeving. De uitgangspunten zien op voorstellen ten aanzien van (1) pre-trade transparency, (2) post-trade transparency, (3) de prioriteit van transparante orders ten opzichte van dark orders, (4) rapportageverplichtingen aan toezichthouders, (5) informatieverstrekking aan deelnemers over de orderuitvoering en (6) het volgen van de ontwikkelingen van dark pools en de mogelijkheid voor toezichthouders om daar tijdig op in te kunnen spelen.
   Ten aanzien van de pre- en post-trade transparency wordt als uitgangspunt voorgesteld dat de informatie voor en na de handel inzichtelijk dient te zijn voor het publiek. Er wordt wel een mogelijkheid gelaten aan toezichthouders om ontheffingen toe te staan, mits de gevolgen van de ontheffingen ten aanzien van de prijsvorming, fragmentatie, billijkheid en de kwaliteit van de markt in acht worden genomen. De opmerking hierbij wordt gemaakt dat de best-execution ten aanzien van beleggers niet in het geding mag komen, al wordt daar verder niet op ingegaan.
   Met betrekking tot post-trade transparency wordt ook gepleit voor inzichtelijkheid voor het publiek van transacties die zich afspelen via dark pools. Toezichthouders dienen na te gaan wanneer het nodig is dat er informatie over de dark pool inzichtelijk wordt voor het publiek en op welke manier, bijvoorbeeld na iedere transactie of pas aan het eind van de dag. Het is namelijk nog niet zo dat iedere jurisdictie voorziet in regels ten aanzien van post-trade transparency die ook de transacties via een dark pool inzichtelijk maken.
   Tevens worden toezichthouders die in het algemeen de handel via dark pools toestaan, aangespoord om marktdeelnemers ertoe aan te sporen om gebruik te maken van transparante handelswijzen. Het uitgangspunt dient daarom volgens IOSCO te zijn dat systemen voorrang geven aan transparante orders boven dark orders die tegen dezelfde prijs worden ingelegd in een handelssysteem. De consultatie staat open tot eind januari 2011, waarna een eindrapportage zal volgen.

  • 12 Conclusie

   Ondanks dat MTF’s een vlucht hebben genomen en de concurrentie op dit moment verhoogd is, is het maar de vraag tot welke hoogte de concurrentie zal kunnen reiken. Na de opkomst van MTF’s in 2007 is inmiddels gebleken dat de mogelijkheid die een MTF biedt om tegen lage kosten transacties aan te bieden niet altijd het meest succesvolle businessmodel blijkt te zijn. Turquoise kon niet meer op eigen benen staan en is in december 2009 overgenomen door de LSE. Nasdaq OMX heeft in april 2010 haar pan-Europese MTF al gesloten. Er bestaat ook de nodige kritiek op het huidige regelgevende kader, in het bijzonder ten aanzien van de mogelijkheden die deelnemers hebben om transacties uit te voeren door gebruik te maken van de zogenoemde dark pools. Het lijkt er dus sterk op dat er na slechts drie jaar al genoeg mogelijkheden liggen voor verbetering. Het is een goede zaak dat CESR inmiddels haar advies heeft uitgebracht in het kader van de herziening van MiFID aan de Europese Commissie. Concreet zien de aanbevelingen ten aanzien van de verschillen tussen gereglementeerde markten en MTF’s erop dat de wezenlijke verschillen tussen beide markten een passender regelgevend kader krijgen, waarbij het ongelijke speelveld, waarvan gereglementeerde markten menen dat MiFID dit ook tot op zekere hoogte heeft veroorzaakt, recht wordt getrokken. MTF’s zullen vermoedelijk aan meer regels moeten gaan voldoen in de toekomst. Getracht wordt om de onduidelijkheden die de verschillende ontheffingsmogelijkheden die MiFID biedt voor de transparantieverplichtingen voor de handel, worden weggenomen door een strakker omlijnd kader te creëren op basis van een rule based approach. Bovendien dienen de ontheffingen ook op continue basis te worden geëvalueerd, wat de duidelijkheid ten goede zal komen. De kritiek die geuit is op de invulling van de ontheffing voor transacties van aanzienlijke omvang, die de handel op de gereglementeerde markten en MTF’s zou doen verschuiven naar de dark pools, kan op dit moment nog niet worden weggenomen. CESR geeft bovendien aan dat meer onderzoek is vereist. Daarnaast zal ook het rapport van IOSCO meer duidelijkheid geven over de impact die de voorgestelde uitgangspunten zullen hebben op de praktijk en in hoeverre er behoefte is aan verdere regulering.
   Kortom, het is tijd voor herziening en de tijd zal het leren of de gevaren die de dark pools in zich bergen, hierdoor kunnen worden weggenomen.

  Noten

  • 1 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEG 2004, L145, p. 1).

  • 2 Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEG 2006, L241, p. 26) en Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft (PbEG 2006, L241, p. 1).

  • 3 Met de secundaire markt wordt de markt bedoeld waarop reeds uitgegeven financiële instrumenten worden verhandeld.

  • 4 CESR is een onafhankelijk comité van Europese effectentoezichthouders, dat een rol beoogt te spelen voor Europese consumenten en andere marktdeelnemers door de coördinatie tussen effectentoezichthouders in de Europese Unie te verbeteren. CESR pleegt veelvuldig overleg met marktdeelnemers via schriftelijke consultaties en hoorzittingen om een consequente en passende dagelijkse implementatie van de EU-wetgeving in de lidstaten te waarborgen.

  • 5 Zie noot 2.

  • 6 CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review and Responses to the European Commission Request for Additional Information dated 29 July 2010 – CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review – Equity Markets, CESR/10-802.

  • 7 Systematische interne afhandeling (systematische internalisatie) ziet op de handelswijze van een beleggingsonderneming die voor eigen rekening en buiten de gereglementeerde markt of een MTF om transacties van cliënten uitvoert. Ook deze handelwijze is op grond van MiFID aan bepaalde regels onderworpen, maar daar zal in dit artikel niet nader op in worden gegaan.

  • 8 Overweging 6 MiFID, zie ook CESR Standards for Alternative Trading Systems (2002), p. 4-5, CESR/02-086b.

  • 9 CESR Standards for Alternative Trading Systems, p. 5 en Annex B, CESR/02-086b. Met een ‘limit order matching book’ wordt bijvoorbeeld een systeem bedoeld waarbij als gevolg van een vergelijking van de vraagprijs en de aanbodprijs een ‘match’ tot stand komt en waar op objectieve wijze bepaald wordt of en welke limietorder voor uitvoering in aanmerking komt. Een ‘electronic auction system’ is een systeem door middel waarvan koersen op basis van een veiling tot stand komen. ‘Bulletin boards’ en ‘quote screens’ zijn systemen waar handelaren op basis van mededelingen over biedprijzen onderhandelen over de koop en verkoop van financiële instrumenten.

  • 10 Art. 3:53, 3:57, 4:9, 4:10, 4:11, 4:83, 4:13, 4:14, 4:88 en 4:91a Wft.

  • 11 Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 104.

  • 12 Art. 2:103a Wft.

  • 13 Zie nader: C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door de wet op het financieel toezicht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 605 e.v. En K.W.H. Broekhuizen en W.A.R. Rank, Het Europees paspoort voor beleggingsondernemingen, Onderneming en financieel toezicht, Serie Onderneming en Recht, deel 40, 2007, p. 255-271.

  • 14 Zie ook CESR Standards for Alternative Trading Systems (2002), p. 4-5, CESR/02-086b.

  • 15 Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 162.

  • 16 Art. 4:91a lid 5 jo. 5:32c Wft.

  • 17 Het kan overigens door gebruik te maken van beleggingssites van banken die handel aanbieden via bepaalde gereglementeerde markten en MTF’s.

  • 18 Kamerstukken II 2008/09, 32 025, nr. 2, Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop en B.J.A. Zebregs, Wetsvoorstel Systeemtoezicht afwikkelondernemingen, Ondernemingsrecht 2010-5, p. 226-234. Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is momenteel voorzien in januari 2011.

  • 19 De biedprijs is de prijs waarop een belegger die een instrument wil kopen het instrument te koop vraagt en de laatprijs is de prijs waarvoor een instrument te koop wordt aangeboden.

  • 20 Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 175.

  • 21 Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 154.

  • 22 CESR Waivers from Pre-trade Transparency Obligations under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), CESR/09-324.

  • 23 CESR heeft in haar Technische advies (zie noot 6) aan de Europese Commissie in het kader van de herziening van MiFID de aanbeveling gedaan om de drie minuten te verminderen naar één minuut.

  • 24 Overweging 6, Richtlijn 2004/39/EG.

  • 25 Zie nader: C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door de wet op het financieel toezicht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 110 en F.F. Nagelkerke en E.J.H. Vis Osendarp, Handelsplatformen, in: D. Busch en C.M. Grundmann-van de Krol (red.), Handboek Beleggingsondernemingen, Serie Onderneming en Recht, deel 51, Deventer: Kluwer 2009, p. 919.

  • 26 Vergelijk art. 2:96 e.v. Wft en art. 5:26 e.v. Wft.

  • 27 A.P.H. Klein en C.W.M. Lieverse, Handelsplatformen onder MiFID: gereguleerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten, Tijdschrift voor Financieel Recht, 2008, nr. 1-2, p. 23-31.

  • 28 Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (Pb EU L 142).

  • 29 Richtlijn 2004/109/EG inzake transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390).

  • 30 Zie art. 4:90e lid 8 dat de mogelijkheid open laat om het in de toekomst mogelijk te maken dat de verplichting wordt uitgebreid tot financiële instrumenten die niet tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Zie ook Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 28 en 161.

  • 31 Zie nader F.F. Nagelkerke en E.J.H. Vis-Osendarp, Handelsplatformen,– in: D. Busch en C.M. Grundmann-van de Krol (red.), Handboek Beleggingsondernemingen, Serie Onderneming en Recht, deel 51, Deventer: Kluwer 2009, p. 957.

  • 32 Zie o.a. C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door de wet op het financieel toezicht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2010, p. 111.

  • 33 Zie o.a. CESR Technical Advice (noot 6), CESR Impact on equity secondary markets functioning van 10 juni 2009 CESR/09-355, publicatie van de Europese Commissie van 4 november 2008: Emerging trends in the European equity market, Internal Markets and Services DG, D(2008). Zie ook het artikel in het Financieele Dagblad van 10 februari 2010, NYSE voelt druk concurrentie, en het artikel in het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Belegger loopt meer risico.

  • 34 De ontheffing die gebaseerd is op art. 20 MiFID Uitvoeringsverordening. Zie CESR Technical Advice (noot 6) p. 7.

  • 35 Zie nader <www.credit-suisse.com>.

  • 36 Zie nader <www.tradeturquoise.com>.

  • 37 Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, Issues Raised by Dark Liquidity, Consultation Report, October 2010, CR05/10. p. 10-11.

  • 38 Zie o.a. de artikelen in het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Belegger loopt meer risico, en Euronext slaat alarm over toename buitenbeurshandel. Het artikel in het Financieele Dagblad van 20 juli 2010, Flitshandel ongemoeid, artikel in Financial News van 27 mei 2010, Brokers, face pressure over dark pool data.

  • 39 Met het principe van best-execution (optimale uitvoering) wordt heel in het kort de verplichting bedoeld die rust op beleggingsondernemingen om orders die voor rekening van een belegger worden uitgevoerd op de best mogelijke wijze uit te voeren, waarbij de beleggingsonderneming alle redelijke maatregelen dient te treffen die leiden tot het best mogelijke resultaat voor de belegger. De regels die hier op toezien, zien o.a op de prijs en de kosten, de tijd waarin een order wordt uitgevoerd, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. Zie art. 4:90a e.v. Wft.

  • 40 Zie FESE Position on Dark Pools and Broker Crossing Networks van 12 februari 2010 en de verwijzing naar TABB Group paper, Trading in the Dark in Europe: Choice and Complexity on the Cusp of Change’. Zie ook het artikel in Het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Euronext slaat alarm over toename buitenbeurshandel.

  • 41 O.a. Consultation Paper on the equity markets published in April 2010 as part of the MiFID review met referentie: CESR/10-394 en CESRs Call for Evidence on micro-structural issues published in April met referentie: CESR/10 -142.

  • 42 Zie onder andere de artikelen in het Financieele Dagblad van 5 juli 2010, Belegger loopt meer risico en Euronext slaat alarm over toename buitenbeurshandel.

  • 43 Brief van 18 december 2009 betreffende vragen van het Kamerlid Irrgang over dark pools met kenmerk FM/2009/2752 U.

  • 44 Met dark liquidity wordt verwezen naar de liquiditeit die zich buiten het orderboek van de handelsplatformen bevindt.

  • 45 Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, Issues Raised by Dark Liquidity, Consultation Report, October 2010, CR05/10.

Reageer

Tekst