HvJ EU Expedia en de mededingingsrechtelijke merkbaarheid

Jurisprudentie

HvJ EU Expedia en de mededingingsrechtelijke merkbaarheid

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

Trefwoorden Expedia, de minimis, strekkingsbeding, merkbaarheidstoets
Auteurs
Bron
Open_access_icon_oaa
 • Toon PDF
 • Toon volledige grootte
 • Auteursinformatie

  Mr. E.F. van Hasselt

  Mr. E.F. van Hasselt is als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP te Amsterdam.

  Mr. H.E. Urlus

  H.E. Urlus is als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP te Amsterdam.

  A. Baars

  Anoek Baars is als juridisch medewerker aan Greenberg Traurig, LLP verbonden.

 • Statistiek

  Dit artikel is keer geraadpleegd.

  Dit artikel is 0 keer gedownload.

 • Citeerwijze

  Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel

  Mr. E.F. van Hasselt, Mr. H.E. Urlus en A. Baars, 'HvJ EU Expedia en de mededingingsrechtelijke merkbaarheid', M&M 2013-4, p. 119-125

  Download RIS Download BibTex

   HvJ 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia Inc./Autorité de la concurrence e.a.

   Het uitgangspunt dat enkel een overeenkomst die de mededinging op merkbare wijze beperkt onder het kartelverbod van artikel 101 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) valt,1xHvJ EG 9 juli 1969, zaak C-5/69, Völk/Vervaecke, Jur. 1969, p. 295. lijkt door het Hof van Justitie in de Expedia-zaak2xHvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia Inc./Autorité de la concurrence e.a., n.n.g. te zijn verlaten. Het Hof van Justitie oordeelde kort gezegd dat een overeenkomst met een mededingingsbeperkende strekking die de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden, steeds een merkbare beperking van de mededinging vormt.
   Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht de bestraffing van kartelpraktijken te vergemakkelijken door strekkingsbedingen c.q. doelbeperkingen in alle gevallen linea recta onder het kartelverbod van artikel 101 VWEU te scharen. Enkele maanden na het verlossende woord van het Hof van Justitie resten echter de nodige vragen over de reikwijdte en gevolgen van de uitspraak,3xZie hiervoor tevens H.M. Cornelissen, ‘Het Expedia-arrest: een merkbare koerswijziging?’, NTER 2013/5, p. 171 e.v.; mr. B.J.H. Braeken en Mr. S. Tuinenga, ‘Hof van Justitie zaait verwarring in Expedia over merkbaarheidsvereiste bij doelbeperkingen’, MP juni 2013, p. 111 e.v. in het bijzonder waar het gaat om de consequenties van het Expedia-arrest voor de toepassing van de nationale mededingingsregels. Ook in het consultatiedocument van de Commissie over een gewijzigd ontwerp van de minimis-bekendmaking komen nadrukkelijk uitlegvragen over het Expedia-arrest aan de orde.

  • Feiten

   De zaak Expedia betrof een overeenkomst tussen de Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF en het online reisbureau Expedia om een gezamenlijke dochtervennootschap, Agence VSC, op te richten voor de verkoop van treintickets en andere reisdiensten. Door de samenwerking kreeg Expedia geprivilegieerde toegang tot de website van SNCF, leidend tot een voorkeursbehandeling van haar diensten ten opzichte van de diensten van andere reisagentschappen. De overeenkomst leidde volgens meerdere concurrenten tot een verboden kartelpraktijk en de Autorité de la concurrence (de Franse tegenhanger van de NMa, inmiddels ACM) stelde vast dat er sprake was van een praktijk met een mededingingsbeperkende strekking. Volgens de Autorité waren Expedia en SNFC concurrenten van elkaar en beschikten zij over een gezamenlijk marktaandeel van meer dan tien procent, waardoor de overeenkomst niet onder de de minimis-bekendmaking4xBekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van art. 81 lid 1 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (de minimis) (2001/C 368/07), 22 december 2001. van de Europese Commissie viel. Aan beide ondernemingen werd een boete opgelegd, waarna Expedia in beroep is gegaan bij de Cour d’Appel van Parijs met het verwijt dat de Autorité de betreffende marktaandelen heeft overgewaardeerd. Volgens partijen is de gehanteerde marktaandeeldrempel van tien procent in casu niet bereikt, en had de mededingingsautoriteit geen merkbare beperking van de mededinging mogen aannemen. De Cour d’Appel is niet ingegaan op dit verwijt, maar heeft wel laten weten dat de Autorité niet gebonden is aan de drempels van de de minimis-bekendmaking van de Europese Commissie. Expedia is vervolgens in cassatie gegaan bij de Cour de Cassation, die de behandeling van de zaak schorste en aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag heeft gesteld:

   ‘Moeten artikel 101, lid 1, VWEU en artikel 3, lid 2, van verordening nr. 1/2003 aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een nationale mededingingsautoriteit op de dubbele grondslag van artikel 101, lid 1, VWEU en het nationale mededingingsrecht optreedt tegen overeenkomsten, besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden maar waarbij niet de drempels worden bereikt die de Europese Commissie heeft vastgesteld in haar [de minimis]-bekendmaking, en daarbij sancties oplegt?’

   Het Hof van Justitie bespreekt in feite twee vraagstukken en volgt hierbij in grote lijnen de conclusie van advocaat-generaal Kokott.
   Het eerste vraagstuk heeft betrekking op de de minimis-bekendmaking en de betekenis hiervan voor gerechten en toezichthouders van de lidstaten. Het Hof van Justitie concludeert dat de bekendmaking niet bedoeld is om de nationale gerechten en nationale mededingingsautoriteiten te binden maar dient als leidraad bij de toepassing van artikel 101 VWEU. Een overeenkomst die onder de drempel van de bekendmaking komt, is niet daarom vrijgesteld van toetsing aan het kartelrecht door nationale autoriteiten en rechters wegens gebrek aan merkbaarheid van de mededinging.
   Het tweede vraagstuk betreft de betekenis van het bestaan van een strekkingsbeding. Het Hof van Justitie herhaalt het belang van een onderscheid tussen ‘inbreuken naar strekking’ en ‘inbreuken naar gevolg’ en overweegt dat bepaalde vormen van collusie tussen ondernemingen naar hun aard schadelijk kunnen worden geacht te zijn voor de goede werking van de normale mededinging.5xHvJ EG 20 november 2008, zaak C-209/07, Beef Industry Development Society en Barry Brothers, Jur. 2008, p. I-08637 en HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-04529. Tevens herhaalt het Hof van Justitie dat de mededingingsautoriteiten van de lidstaten nationale bepalingen die mededingingsregelingen verbieden slechts mogen toepassen op een overeenkomst tussen ondernemingen die de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden in de zin van artikel 101 lid 1 VWEU, indien deze overeenkomst een merkbare beperking van de mededinging op de interne markt inhoudt.
   Vervolgens stelt het Hof van Justitie vast dat een overeenkomst die de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden en een mededingingsbeperkende strekking heeft, naar aard en los van elk concreet gevolg ervan een merkbare beperking van de mededinging vormt.
   Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

   ‘Artikel 101, lid 1, VWEU en artikel 3, lid 2, van verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 [EG] en 82 [EG] moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich er niet tegen verzetten dat een nationale mededingingsautoriteit artikel 101, lid 1, VWEU toepast op een overeenkomst tussen ondernemingen die de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden maar die niet de drempels bereikt die door de Europese Commissie zijn vastgesteld in haar Bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, [EG] (de minimis), mits deze overeenkomst een merkbare beperking van de mededinging in de zin van deze bepaling vormt.’

  • Commentaar

   De vraag rijst of het Hof van Justitie een nieuwe weg heeft in willen slaan met dit arrest. Hierna worden een aantal aspecten van Europese uitleg besproken en wordt vervolgens ingegaan op de effecten binnen de Nederlandse rechtspraktijk.

   Commissiebekendmaking bindt nationale autoriteit niet

   Het oordeel dat de Commissiebekendmaking niet bindend is voor nationale mededingingsautoriteiten viel te verwachten en is in lijn met het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak Pfleiderer,6xHvJ EU 14 juni 2011, zaak C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Jur. 2011, p. I-05161. waarnaar ook verwezen wordt in het arrest. In de Nederlandse context werd ook aangenomen dat deze mededeling slechts beleidsregels bevat die zijn afgestemd op de reikwijdte van de Europese mededingingsregels.7xA-G Keus bij HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213. Hieruit volgt dat nationale toezichthouders zoals ACM ook mogen overgaan tot handhaving wanneer ondernemingen zich binnen de safe harbor van de Europese de minimis-drempels hebben bewogen. Het Hof van Justitie lijkt overigens de nationale autoriteiten nog iets meer vrijheid te laten dan advocaat-generaal Kokott, die in haar conclusie benadrukte dat uit de verplichting tot loyaliteit voor de lidstaten (art. 4 lid 3 VWEU) volgt dat de nationale autoriteiten en rechtbanken bekendmakingen van de Commissie inzake mededingingsbeleid ‘naar behoren’ in aanmerking moeten nemen.8xConclusie A-G J. Kokott van 6 september 2012, par. 38. Die overweging is niet overgenomen in het arrest.
   De vrijheid van de nationale autoriteiten is echter niet grenzeloos, zo blijkt ook uit de overweging van het Hof van Justitie dat de drempels in de bekendmaking ‘slechts enkele van de vele aanwijzingen vormen die deze autoriteit in staat kunnen stellen om te bepalen of een beperking in het feitelijk kader van de overeenkomst al dan niet merkbaar is’.
   Ten slotte kan de vraag worden gesteld of bedrijven bij handhaving van de mededingingsregels binnen nationale context nu slechter af zijn dan wanneer zij binnen de Europese context onder het de minimis-regime vallen. Voor de onderhavige casus speelt dit probleem niet. Ook wanneer de Commissiebekendmaking uitgangspunt was geweest, had dit partijen niet kunnen baten. De de minimis-bekendmaking zondert namelijk met zoveel woorden de daarin opgesomde ‘hardcore-restricties’ uit van de toepassing daarvan. Dat was niet zo uitdrukkelijk verwoord in de voorloper van deze bekendmaking, maar is wel door de Commissie aangenomen.9xDat gold, onder de oude de minimis-bekendmaking overigens ook voor strekkingsbedingen, zie Commissiebeschikking van 16 oktober 1980, IV/197 – Industrieverband Solnhofener Natursteinplatten eV, (80/1074/EEC). Ook als de Franse autoriteit van deze bekendmaking had moeten uitgaan, had de conclusie moeten volgen dat geen beroep kon worden gedaan op de in de bekendmaking opgenomen criteria wegens het bestaan van een hardcore-restrictie als genoemd in de bekendmaking.

   Is een strekkingbeding altijd merkbaar?

   Het oordeel over de toepassing van het begrip merkbaarheid is voor de praktijk belangrijk. Het komt ons voor dat het Hof van Justitie, in navolging van de advocaat-generaal, er nadrukkelijk voor heeft gekozen aan dit onderwerp de nodige overwegingen te wijden. Strikt genomen had het Hof van Justitie dit niet hoeven doen; met de bevinding dat de nationale autoriteit ook bij toepassing van de Europese verbodsbepaling niet gebonden was aan de Europese de minimis-bekendmaking leek de gestelde vraag reeds afdoende beantwoord. Kennelijk heeft het Hof van Justitie – in navolging van de advocaat-generaal – deze zaak aangegrepen om aanvullende guidance te geven over de toepassing van de merkbaarheidseis, die is ontwikkeld in de jurisprudentie en veel facetten kent, zoals hierna kort uiteengezet.
   De term merkbaarheid is niet opgenomen in artikel 101 VWEU en is ontwikkeld in de jurisprudentie. De doctrine van het merkbaarheidsvereiste als ondergrens voor toepassing van het kartelverbod is ontwikkeld in het arrest Völk/Vervaecke,10xHvJ EG 9 juli 1969, zaak C-5/69, Völk/Vervaecke, Jur. 1969, p. 295. waarin het Hof van Justitie overwoog ‘dat een overeenkomst dan ook aan het verbod van artikel 85 ontkomt wanneer zij, wegens de zwakke positie welke belanghebbenden op de markt voor de betrokken producten innemen, de markt slechts in geringe mate beïnvloedt’. Deze zaak – die betrekking had op een alleenverkoopovereenkomst met absolute gebiedsbeperking, derhalve een strekkingsbeding – heeft bijgedragen aan het uitgangspunt, zoals aangenomen tot Expedia, dat ook bij strekkingsbedingen een merkbaarheidstoets diende te worden uitgevoerd. Zowel de beperking van de mededinging op de markt als de interstatelijke handel was onderhevig aan de merkbaarheidstoets.11xBellamy en Child, European Union Law on Competition, Oxford: Oxford University Press 2013, par. 1.130, p. 71.
   Voor de Commissie heeft die jurisprudentie aanleiding gegeven tot het formuleren van richtsnoeren voor de invulling van de ‘kwantitatieve merkbaarheid’ in (opvolgende versies van) de de minimis-bekendmaking, en de bekendmaking omtrent het criterium van interstatelijk effect.12xMededeling van de Commissie – Richtsnoeren betreffende het begrip ‘beïnvloeding van de handel’ in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (2004/C 101/07).
   Het merkbaarheidsvereiste wordt in de literatuur en jurisprudentie verdeeld in kwantitatieve en kwalitatieve onderdelen.13xM.R. Mok, Kartelrecht I. Nederland: de Mededingingswet, Deventer: Kluwer 2004, p. 153; annotator M.R. Mok bij HR 18 december 2009, NJ 2010, 40, ECLI:NL:HR:2009:BJ9439, onder punt 3 (Prisma). Het kwantitatieve onderdeel van de merkbaarheid ziet op het marktaandeel van de betrokken ondernemingen. Dit is zoals gezegd door de Commissie uitgewerkt in de de minimis-bekendmaking. Het kwalitatieve element betreft de concrete situatie van de markt waarbinnen een regeling fungeert alsmede de economische en juridische context waarin de ondernemingen opereren. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt voorts dat bij de toetsing van het merkbaarheidsvereiste gelet dient te worden op de inhoud, het doel en de juridische en economische context van de overeenkomst.14xHvJ EG 4 juni 2009, zaak C-0/08, T-Mobile Netherlands, Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 31; zie ook Tekst & Commentaar, aant. 5 bij art. 6 Mw.
   Het is vaste jurisprudentie dat bij de toepassing van de verbodsbepaling een onderscheid dient te worden gemaakt tussen overeenkomsten die de strekking (‘object’) hebben de mededinging te beperken en overeenkomsten die het gevolg (‘effect’) kunnen hebben de mededinging te beperken. Het onderscheid tussen inbreuken naar strekking en naar gevolg houdt verband met het feit dat sommige vormen van samenspanning naar hun aard kunnen worden geacht schadelijk te zijn voor de goede werking van de normale mededinging.15xHvJ EG 20 november 2008, zaak C-209/07, Beef Industry Development Society en Barry Brothers, Jur. 2008, p. I-8637, r.o. 17; HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 29. Indien de overeenkomst tot doel heeft de mededinging te beperken, verhinderen of vervalsen, hoeft er geen rekening te worden gehouden met de concrete gevolgen.16xHvJ EG 13 juli 1966, zaak 56/64 en 58/64, Consten en Grundig/Commissie, Jur. 1966, p. 450, 516; HvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia, n.n.g., r.o. 35. De begrippen ‘effect’ en ‘object’ worden in de jurisprudentie en literatuur gezien als zijnde elkaars alternatieven.17xHvJ EG 6 oktober 2009, gevoegde zaken C-501/06, C-513/06, C-515/06 en C-519/06, GlaxoSmithKline Service Unlimited/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jur. 2009, p. I-09291, r.o. 55. Zij dienen niet te worden geïnterpreteerd als cumulatieve voorwaarden om de beperking van de mededinging aan te tonen.18xHvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 28. Bij het bepalen van de strekking van de overeenkomst is voldoende dat de overeenkomst of het besluit zelf van dien aard is dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. In de gevallen dat de overeenkomst prijsafspraken, marktverdeling, hoeveelheidsafspraken of een uitvoerverbod behelst, kan ervan worden uitgegaan dat een mededingingsbeperkende strekking aanwezig is.
   Tot voor kort werd op basis van de hiervoor genoemde jurisprudentie aangenomen dat steeds getoetst moet worden aan het vereiste van merkbaarheid van de beperking van de mededinging. Ook advocaat-generaal Kokott memoreert in haar conclusie dat in beide gevallen voldaan moet zijn aan de merkbaarheidseis.19xConclusie A-G Kokott bij zaak C-226/11, Expedia, par. 48. Waar het echter gaat om een strekkingsbeding, waarbij het interstatelijk effect is vastgesteld, is het door het Hof van Justitie in Expedia gevolgde uitgangspunt dat dit beding de mededinging per definitie merkbaar beperkt. De merkbaarheid hoeft dan niet meer te worden getoetst.
   Daarmee zou de conclusie voorliggen dat het Hof van Justitie Völk heeft verlaten. Het interessante geval doet zich echter voor dat niet expliciet afstand wordt genomen van die jurisprudentie (die ook nog wordt aangehaald in het arrest). Het komt ons voor dat met de herhaalde verwijzing naar Völk nog steeds ruimte wordt gelaten voor een merkbaarheidstoets ook bij strekkingsbedingen.
   Die benadering sluit aan bij het uitgangspunt dat de verboden gedraging ook geschikt moet zijn om het beoogde doel te bereiken.20xHvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 31. Indien een niet geschikt middel wordt ingezet om het beoogde mededingingsbeperkende doel te bereiken, wordt niet voldaan aan het merkbaarheidsvereiste en zal de overeenkomst niet vallen onder de verbodsbepaling van artikel 6 Mw of artikel 101 VWEU.21xHof Arnhem 22 maart 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5188, r.o. 3.5 (Batavus B.V.); zie ook annotator M.R. Mok bij HR 18 december 2009, NJ 2010, 40, ECLI:NL:HR:2009:BJ9439, onder punt 3 (Prisma). Nu ook dit uitgangspunt niet met zoveel woorden is verlaten, lijkt het merkbaarheidsvereiste bij (beoogde) doelbeperkingen nog steeds een rol te kunnen spelen. De vraag of sprake is van een vereenvoudiging van de criteria volgend uit eerdere jurisprudentie kan derhalve nog niet op eenduidige wijze worden beantwoord.

   Wanneer is sprake van een doelbeperking?

   Het Expedia-arrest roept ook de vraag op wanneer nu eigenlijk sprake is van een doelbeperking. Voor de praktijk valt immers te verwachten dat het Expedia-arrest en de daaraan door sommigen verbonden gevolgtrekking, als zou merkbaarheid bij doelbeperkingen geen enkele rol spelen, zal leiden tot hernieuwde discussie over de vraag wanneer sprake is van een strekkingsbeding.
   Kennelijk stond al in de procedure bij de Cour de cassation vast dat sprake was van een strekkingsbeding.22xCour de cassation 16 april 2013, nr. 423 FS-P+B, Expedia/Autorité de la concurrence e.a. De vraag die evenwel gesteld kan worden is of de joint venture inderdaad viel aan te merken als een dergelijke restrictie. Het Hof van Justitie beantwoordt die vraag niet, en neemt als vaststaand aan dat sprake was van een strekkingsbeding, daartoe overwegend dat de waardering van de feiten is voorbehouden aan de nationale rechter. Dat doet de vraag rijzen of de categorie strekkingsbedingen breder is dan de opsomming vermeld in de de minimis-bekendmaking. Advocaat-generaal Kokott lijkt dit te onderschrijven in haar conclusie door te vermelden dat de Commissie ter terechtzitting heeft erkend dat hieraan ‘uiteraard geen definitieve opsomming van alle overeenkomsten met een mededingingsbeperkende werking verbonden is’.23xConclusie A-G Kokott, par. 51. Zij verwijst vervolgens in een voetnoot naar de T-Mobile-zaak waarin het Hof heeft bevestigd dat de uitwisseling van prijsgevoelige informatie tussen concurrenten een mededingingsbeperkend doel heeft (ook al is deze feitelijke gedraging niet eenvoudig te scharen onder de lijst hardcore-restricties zoals opgenomen in de de minimis-bekendmaking).
   Ook wat dit betreft is de ogenschijnlijke vereenvoudiging van de toepassing van het kartelverbod niet evident. Zeker in die gevallen waarin niet aanstonds duidelijk is dat sprake is van een hardcore-restrictie, valt te verwachten dat meer nadruk zal komen te liggen op de toets in het licht van de concrete omstandigheden en context van de vermeende kartelafspraak, zo is ook af te leiden uit het arrest T-Mobile.24xZie voetnoot 13. Het recente arrest van het Hof van Justitie in Allianz/Generali25xHvJ EU 14 maart 2013, zaak C-32/11, Allianz Hungaria e.a./Gazdasagi Versenyhivatalon, n.n.g. lijkt te bevestigen dat meer nadruk dient te liggen op de vraag of daadwerkelijk sprake is van een strekkingsbeding. Deze zaak betrof de vraag of overeenkomsten waarbij autoverzekeraars bilaterale afspraken maakten met dealers over de tariefstelling voor reparaties, die gekoppeld werden aan de bemiddeling voor verzekeringen, konden worden aangemerkt als strekkingsbeding. Het Hof van Justitie memoreert dat bij deze beoordeling moet worden gelet op de bewoordingen en doelen van de afspraak, alsmede op de economische en juridische context. Onder verwijzing naar het Expedia-arrest wordt voorts overwogen dat bij de beoordeling van de context ook rekening moet worden gehouden met de aard van de betrokken goederen of diensten en de daadwerkelijke voorwaarden voor het functioneren en de structuur van de betrokken markt of markten. Het Hof van Justitie voegt daaraan in paragraaf 48 toe:

   ‘Bovendien zouden die overeenkomsten ook naar hun strekking mededingingsbeperkend zijn indien de verwijzende rechter zou vaststellen dat het, gelet op de economische context, waarschijnlijk is dat de mededinging op die markt als gevolg van het sluiten van die overeenkomsten zou worden uitgeschakeld of ernstig zou worden verzwakt. Ter beoordeling van het risico van een dergelijke uitkomst dient de verwijzende rechter met name de structuur van die markt, de beschikbaarheid van alternatieve distributiekanalen en hun relatieve belang, alsmede de marktmacht van de betrokken verzekeringsmaatschappijen in aanmerking te nemen.’

   Hieruit kan worden afgeleid dat het onderscheid tussen strekkingsbedingen en afspraken of gedragingen die het gevolg hebben de mededinging te beperken, vervaagt. Een onderzoek naar de concrete gevolgen en context van de afspraak zal moeten uitwijzen of sprake is van een strekkingsbeding. Als uit Expedia mag worden afgeleid dat de toets aan het merkbaarheidsvereiste bij strekkingsbedingen met interstatelijk effect vervalt, dan ontslaat dit de toezichthouder of rechter dus niet van de verplichting om de context en marktsituatie in ogenschouw te nemen. De merkbaarheid komt dan onder een andere noemer – in het kader van de duiding van het beding als strekkingsbeding – toch weer om de hoek kijken.

   Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

   Wat betekent het Expedia-arrest nu voor de Nederlandse praktijk? Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudiger te worden voor ACM en de rechter om te komen tot de vaststelling dat sprake is van een inbreuk, waar het strekkingsbedingen betreft. Immers, op basis van het Expedia-arrest zou in dat geval de merkbaarheid verondersteld mogen worden. Volgens annotator Mok bij dit arrest zou de Nederlandse rechtspraak na Expedia moeten worden bijgesteld.26xAnnotatie M.R. Mok bij zaak C-226/11, NJ 2013, 253. De in onze rechtspraak ingezette lijn, waarbij de merkbaarheid ook bij doelbeperkingen een rol speelt, lijkt echter in enkele recente uitspraken post Expedia nog niet te zijn verlaten.
   In de nationale rechtspraak is tot dusver aangenomen dat ook bij strekkingsbedingen de (minimale) merkbaarheid dient te worden getoetst. In de Secon- en G-Star-zaken overwoog het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat een overeenkomst die tot doel heeft de concurrentie te beperken, de concurrentie op de markt veelal in meer dan geringe mate beïnvloedt, tenzij de overeenkomst vanwege de zwakke positie van betrokkenen op de desbetreffende relevante markt de concurrentie niet in mededingingsrechtelijk relevante mate beperkt.27xCBb 7 december2006, ECLI:NL:CBB:2005:AU8309, randnr. 6.5 (Secon en G-Star/NMa). De Hoge Raad heeft gesanctioneerd dat het merkbaarheidsvereiste ook dan geldt wanneer het een hardcore-restrictie betreft, daartoe overwegend:

   ‘Weliswaar behoeven bij een “hardcore-restrictie” de gevolgen daarvan op de relevante markt niet meer of niet meer volledig te worden onderzocht, maar dat rechtvaardigt in zijn algemeenheid niet de conclusie dat het vereiste van merkbaarheid dan in het geheel niet meer zou gelden.’ 28xZie hiervoor HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213, r.o. 3.9.3 (Batavus).

   Dit brengt met zich dat een individuele toets noodzakelijk blijft om vast te kunnen stellen of de hardcore-restrictie een merkbare beperking van de concurrentie vormt.29xAnnotatie MvdH en K. van Haastrecht bij HR 16 september 2011, AM 2011, nr. 9-10, p. 221.
   Het Hof ’s-Hertogenbosch haakte post Expedia in de zaak Confectie/Setpoint nog steeds aan bij voornoemde jurisprudentie van de Hoge Raad en voegde daaraan toe dat het aan de partij is die zich op een inbreuk beroept om tevens te stellen en zo nodig te bewijzen dat aan het vereiste van een merkbare beperking is voldaan.30xVgl. A-G Keus in zijn conclusie bij het Prisma-arrest (ECLI:NL:HR:2009:BJ9439), voetnoot 14. Het hof zegt met zoveel woorden: ‘Dat geldt ook als het gaat om een beding dat de strekking heeft de mededinging te beperken.’31xHof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1827.
   In een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt expliciet aandacht besteed aan het Expedia-arrest. Het hof diende na verwijzing door de Hoge Raad te oordelen in de zaak Batavus. In die zaak oordeelde de Hoge Raad dat het Hof Leeuwarden zonder enig kenbaar nader onderzoek niet had mogen oordelen dat een concurrentiebeperking altijd als merkbaar dient te worden gekwalificeerd wanneer sprake is van een doelbeperking.32xHR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213 (Batavus). Na verwijzing heeft het hof partijen in die zaak in de gelegenheid gesteld zich bij pleidooi uit te laten over de gevolgen van Expedia voor deze zaak. Het hof oordeelt vervolgens:

   ‘Hoewel het Expedia-arrest vragen van uitleg naar de rol van het merkbaarheidsvereiste bij een strekkingsbeding of -handeling aan de orde stelt die ook van belang zijn voor de toepassing van het in deze procedure spelende nationale, op het EU recht geënte mededingingsrecht, acht het hof die uitleg niet noodzakelijk voor het wijzen van zijn arrest, omdat het hof op basis van de feiten en omstandigheden kan vaststellen dat in dit geval aan het merkbaarheidsvereiste is voldaan.’

   Zo worden kool en geit gespaard en rest dus vooralsnog enkel de bevinding dat het Expedia-arrest vragen van uitleg aan de orde stelt die ook voor puur nationale gevallen van belang zijn (maar die volgens het hof pas beantwoord hoeven te worden in die gevallen waarin de merkbaarheid niet kan worden vastgesteld).
   De verdere overwegingen volgend lijkt het hof tot uitgangspunt te nemen dat enige vorm van merkbaarheid nog steeds relevant blijft. Wat betreft de stelplicht en bewijslast ter zake van schending van artikel 6 lid 1 Mw overweegt het hof dat eiser moet stellen en bij voldoende betwisting moet bewijzen, dat de bij de verweten gedraging betrokken ondernemingen ‘geen zodanig zwakke positie op de betreffende relevante markt hebben’.
   Verder acht het hof mede van belang het antwoord op de vraag of de verweten gedraging geschikt was om de mededinging te beperken. Volgens het hof voldoet een gedraging die ertoe strekt de mededinging te beperken maar daartoe niet de geschikte middelen inzet niet aan het merkbaarheidsvereiste en ontsnapt deze aldus aan het nationale kartelverbod.33xR.o. 3.5 waarin overigens wordt verwezen naar de conclusie van A-G Kokott in Expedia die evenwel niet de bewuste passage bevat.
   Voor de toepassing van het nationale kartelverbod lijkt de merkbaarheid dus wel degelijk een rol te kunnen (en moeten) spelen, ook waar het doelbeperkingen betreft.
   Mok zegt in zijn annotatie bij het Expedia-arrest dat de rechtspraak bijgesteld moet worden. Volgens hem is de langlopende discussie over de vraag of merkbaarheid een bestanddeel vormt van het kartelverbod34xVgl. A-G Keus in zijn conclusie bij het Batavus-arrest (ECLI:NL:HR:2011:BQ2213), voetnoot 35 waarin toegelicht dat in de visie van de wetgever het merkbaarheidsvereiste ook in artikel 6 Mw zit ingebakken. nu door het Hof van Justitie beslecht. Merkbaarheid is slechts een figuur waarop rechters en mededingingsautoriteiten een beroep zouden kunnen doen en hoeft dan dus niet gesteld en bewezen te worden als voorwaarde voor toepassing van het Europese kartelverbod. Volgens Mok geldt eenzelfde redenering voor puur nationale gevallen omdat uit het convergentiebeginsel voortvloeit dat het nationale recht zo veel mogelijk in de geest van het Europese recht moet worden uitgelegd.
   Hierbij kunnen enige kanttekeningen worden geplaatst.
   In de memorie van toelichting bij de Mededingingswet is opgemerkt dat voor de interpretatie van artikel 6 de jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot het merkbaarheidsvereiste ‘mede richtinggevend is’.35xKamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 14 en Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 6, p. 38. Inderdaad dient rekening te worden gehouden met de Europese jurisprudentie maar de Nederlandse wetgever lijkt toch ruimte te laten voor een nadere eigen invulling.
   Hierbij kan ook gewezen worden op onze nationale bagatelregeling in artikel 7 Mw die bepaalde afspraken van geringe betekenis van de toepassing van het verbod van artikel 6 Mw vrijstelt.36xHierbij gaat het ook om hardcore-beperkingen die de interstatelijke handel niet merkbaar beïnvloeden. Vlg. het advies van de Raad van State van 28 april 2011 en de daarin opgeworpen vraag of de nationale bagatelregeling afbreuk doet aan het beginsel van Unietrouw. Kamerstukken II 2010/11, 32 664, nr. 4.
   Daarnaast is een gegeven dat de Nederlandse verbodsbepaling niet identiek is aan de Europese. Het vereiste van interstatelijkheid (als bestanddeel van art. 101 VWEU) ontbreekt in de nationale bepaling. Daarnaast is de formulering anders in die zin dat niet wordt gesproken over afspraken of onderlinge gedragingen die de mededinging ‘kunnen’ beperken maar het verbod wordt gekoppeld aan overeenkomsten, gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Voor toepassing van het Nederlandse kartelverbod is dan de vraag of de eis van interstatelijk effect (en de toets van merkbaarheid in dat kader) niet zou moeten worden ‘vertaald’ in die zin dat sprake dient te zijn van enig merkbaar effect van de afspraak binnen de relevante markt. Als ervan wordt uitgegaan dat het uiteindelijke doel van het kartelverbod is de totale economische welvaart te bevorderen, is het immers weinig bevorderlijk om het kartelverbod onverkort toe te passen op doelbeperkingen die niet (voldoende) merkbaar zijn.37xZie hierover ook E.M.H. Loozen, Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel (diss. Amsterdam UVA), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, beschikbaar via <http://dare.uva.nl> die signaleert dat het merkbaarheidsvereiste dienst kan doen als alternatief voor de in het nationale kartelverbod ontbrekende efficiency toets, die op EU-niveau is terug te vinden in het onderzoek naar interstatelijk effect, par. 2.4, p. 137 e.v. Die lezing past ook binnen de aangehaalde situatie dat een gedraging die de strekking heeft de mededinging te beperken, maar daartoe niet de geschikte middelen inzet, niet voldoet aan het merkbaarheidsvereiste.38xHof Arnhem 22 maart 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5188, r.o. 3.5 (Batavus); zie ook annotator M.R. Mok bij HR 18 december 2009, NJ 2010, 40, ECLI:NL:HR:2009:BJ9439, onder punt 3 (Prisma). Mok zei daarover nog in zijn annotatie bij het Batavus-arrest: ‘Een overeenkomst die de strekking heeft de mededinging te beperken, maar met daartoe niet geschikte middelen [sic] is te vergelijken met de poging met ondeugdelijke middelen in het strafrecht; zij voldoet niet aan het merkbaarheidsvereiste.’
   Het Expedia-arrest adresseert deze kwesties niet en laat naar onze mening dan ook niet de conclusie toe dat de merkbaarheidseis uit de Nederlandse rechtspraak in verband met strekkingsbedingen moet verdwijnen.
   Gezien het voorgaande lijkt er dus nog steeds ruimte te bestaan voor de toepassing in lijn met de eerdere jurisprudentie van het CBb en de Hoge Raad. Daarbij kan ook gewezen worden op de eerdergenoemde overweging van het Hof van Justitie aangaande de diverse factoren waaraan de nationale autoriteiten ook in het kader van de toepassing van artikel 101 VWEU dienen te toetsen.39xHvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia, par. 31.

   Afsluitende opmerkingen

   Hoewel Expedia de mogelijkheid om te komen tot de vaststelling van merkbare inbreuken op het Europese kartelverbod lijkt te vereenvoudigen, is het nog geen sinecure om deze te transponeren naar de Nederlandse rechtspraktijk.
   De eerste uitspraken post Expedia lijken voorzichtig in de richting te wijzen dat merkbaarheid, in ieder geval waar het gaat om nationale kwesties, nog steeds een relevante factor is bij de vaststelling van een inbreuk. Naar onze mening is het inderdaad verdedigbaar dat het nationale kartelverbod zo wordt uitgelegd dat ook ten minste sprake moet zijn van enig merkbaar effect op de relevante markt binnen het nationale bestel. Een andere uitleg zou immers feitelijk ertoe leiden dat nationale kartels (buiten toepassing van de bagatelregeling) harder worden aangepakt terwijl bepaalde grensoverschrijdende kartels met gering interstatelijk effect aan de toepassing van het Europese kartelverbod kunnen ontkomen.
   De Expedia-uitspraak heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om een ontwerpwijziging van de minimis-bekendmaking ter consultatie te publiceren. Het ontwerp verduidelijkt dat de opsomming van hardcore-restricties niet limitatief is.40xZo werd reeds aangenomen door A-G Kokott in haar conclusie, zie voetnoot 22. Dat is op zich begrijpelijk. Blijkens de toelichting bij het ontwerp concludeert de Commissie voorts uit het Expedia-arrest dat strekkingsbedingen altijd merkbaar zouden zijn. Die bevinding achten wij onder verwijzing naar het voorgaande te kort door de bocht; de reacties op de consultatie, in te dienen tot 3 oktober, zien wij daarom met belangstelling tegemoet.41xVoor het persbericht van de Europese Commissie over de consultatie, zie <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-685_en.htm>.

  Noten

  • 1 HvJ EG 9 juli 1969, zaak C-5/69, Völk/Vervaecke, Jur. 1969, p. 295.

  • 2 HvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia Inc./Autorité de la concurrence e.a., n.n.g.

  • 3 Zie hiervoor tevens H.M. Cornelissen, ‘Het Expedia-arrest: een merkbare koerswijziging?’, NTER 2013/5, p. 171 e.v.; mr. B.J.H. Braeken en Mr. S. Tuinenga, ‘Hof van Justitie zaait verwarring in Expedia over merkbaarheidsvereiste bij doelbeperkingen’, MP juni 2013, p. 111 e.v.

  • 4 Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van art. 81 lid 1 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (de minimis) (2001/C 368/07), 22 december 2001.

  • 5 HvJ EG 20 november 2008, zaak C-209/07, Beef Industry Development Society en Barry Brothers, Jur. 2008, p. I-08637 en HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-04529.

  • 6 HvJ EU 14 juni 2011, zaak C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Jur. 2011, p. I-05161.

  • 7 A-G Keus bij HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213.

  • 8 Conclusie A-G J. Kokott van 6 september 2012, par. 38.

  • 9 Dat gold, onder de oude de minimis-bekendmaking overigens ook voor strekkingsbedingen, zie Commissiebeschikking van 16 oktober 1980, IV/197 – Industrieverband Solnhofener Natursteinplatten eV, (80/1074/EEC).

  • 10 HvJ EG 9 juli 1969, zaak C-5/69, Völk/Vervaecke, Jur. 1969, p. 295.

  • 11 Bellamy en Child, European Union Law on Competition, Oxford: Oxford University Press 2013, par. 1.130, p. 71.

  • 12 Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren betreffende het begrip ‘beïnvloeding van de handel’ in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (2004/C 101/07).

  • 13 M.R. Mok, Kartelrecht I. Nederland: de Mededingingswet, Deventer: Kluwer 2004, p. 153; annotator M.R. Mok bij HR 18 december 2009, NJ 2010, 40, ECLI:NL:HR:2009:BJ9439, onder punt 3 (Prisma).

  • 14 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-0/08, T-Mobile Netherlands, Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 31; zie ook Tekst & Commentaar, aant. 5 bij art. 6 Mw.

  • 15 HvJ EG 20 november 2008, zaak C-209/07, Beef Industry Development Society en Barry Brothers, Jur. 2008, p. I-8637, r.o. 17; HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 29.

  • 16 HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56/64 en 58/64, Consten en Grundig/Commissie, Jur. 1966, p. 450, 516; HvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia, n.n.g., r.o. 35.

  • 17 HvJ EG 6 oktober 2009, gevoegde zaken C-501/06, C-513/06, C-515/06 en C-519/06, GlaxoSmithKline Service Unlimited/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jur. 2009, p. I-09291, r.o. 55.

  • 18 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 28.

  • 19 Conclusie A-G Kokott bij zaak C-226/11, Expedia, par. 48.

  • 20 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., Jur. 2009, p. I-4529, r.o. 31.

  • 21 Hof Arnhem 22 maart 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5188, r.o. 3.5 (Batavus B.V.); zie ook annotator M.R. Mok bij HR 18 december 2009, NJ 2010, 40, ECLI:NL:HR:2009:BJ9439, onder punt 3 (Prisma).

  • 22 Cour de cassation 16 april 2013, nr. 423 FS-P+B, Expedia/Autorité de la concurrence e.a.

  • 23 Conclusie A-G Kokott, par. 51.

  • 24 Zie voetnoot 13.

  • 25 HvJ EU 14 maart 2013, zaak C-32/11, Allianz Hungaria e.a./Gazdasagi Versenyhivatalon, n.n.g.

  • 26 Annotatie M.R. Mok bij zaak C-226/11, NJ 2013, 253.

  • 27 CBb 7 december2006, ECLI:NL:CBB:2005:AU8309, randnr. 6.5 (Secon en G-Star/NMa).

  • 28 Zie hiervoor HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213, r.o. 3.9.3 (Batavus).

  • 29 Annotatie MvdH en K. van Haastrecht bij HR 16 september 2011, AM 2011, nr. 9-10, p. 221.

  • 30 Vgl. A-G Keus in zijn conclusie bij het Prisma-arrest (ECLI:NL:HR:2009:BJ9439), voetnoot 14.

  • 31 Hof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1827.

  • 32 HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213 (Batavus).

  • 33 R.o. 3.5 waarin overigens wordt verwezen naar de conclusie van A-G Kokott in Expedia die evenwel niet de bewuste passage bevat.

  • 34 Vgl. A-G Keus in zijn conclusie bij het Batavus-arrest (ECLI:NL:HR:2011:BQ2213), voetnoot 35 waarin toegelicht dat in de visie van de wetgever het merkbaarheidsvereiste ook in artikel 6 Mw zit ingebakken.

  • 35 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 14 en Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 6, p. 38.

  • 36 Hierbij gaat het ook om hardcore-beperkingen die de interstatelijke handel niet merkbaar beïnvloeden. Vlg. het advies van de Raad van State van 28 april 2011 en de daarin opgeworpen vraag of de nationale bagatelregeling afbreuk doet aan het beginsel van Unietrouw. Kamerstukken II 2010/11, 32 664, nr. 4.

  • 37 Zie hierover ook E.M.H. Loozen, Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel (diss. Amsterdam UVA), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, beschikbaar via <http://dare.uva.nl> die signaleert dat het merkbaarheidsvereiste dienst kan doen als alternatief voor de in het nationale kartelverbod ontbrekende efficiency toets, die op EU-niveau is terug te vinden in het onderzoek naar interstatelijk effect, par. 2.4, p. 137 e.v.

  • 38 Hof Arnhem 22 maart 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5188, r.o. 3.5 (Batavus); zie ook annotator M.R. Mok bij HR 18 december 2009, NJ 2010, 40, ECLI:NL:HR:2009:BJ9439, onder punt 3 (Prisma).

  • 39 HvJ EU 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia, par. 31.

  • 40 Zo werd reeds aangenomen door A-G Kokott in haar conclusie, zie voetnoot 22.

  • 41 Voor het persbericht van de Europese Commissie over de consultatie, zie <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-685_en.htm>.

Reageer

Tekst